HOMUR ÖZEL SAYISI..

haberler-bant2.jpg

homur.jpg

H O M U R   Mizah Dergisi  Temmuz 2008 ayýnda

NASRETTÝN HOCA için çýktý….

Homur Nasrettin Hocanýn  800. doðum yýlý olan Temmuz 2008 yýlýnda
ÝYÝKÝ DOÐDUN  manþetiyle çýkan dergi AKÞEHÝR Nasrettin Hoca  Festivalinde halka ulaþtý. Ayrýca Homur çizerleri Nasrettin Hocanýn torunlarý AKÞEHÝR’lilerle sohbet edip beraber karikatür çizdiler.
   Akþehir meydanýnda açýkhava sergisi açýp portre karikatür çizen homur çizerleri ayrýca  karikatür çizen genç karikatürcülere çizim teknikleri ve karikatür iliþkileri üzerine de yardýmcý oldular.

ÝYÝ KÝ DOÐDUN

         Manþetiyle çýkan HOMUR ‘un kapaðýnda
Þarlo, Neyzen Tevfik, Michael Moor, Atay Sözer, Laurel ile Hardy, Aziz Nesin, Wood Allen, Karagöz-Hacivat ile Rýfat Ilgaz’ýn Nasrettin Hoca’nýn 800.doðum yýlý için söylediði en yeni sözler yer almakta,
         
ayrýca ön sahifede Markopaþa, Homurabi ile Hoca Nasrettin’in söylediði kapaðý destekleyen sözlerin yeraldýðý üst manþetler vardý.           

    Atay Sözer,S.Taner Serin, Ord.Prof Dr Akildane Herzeker, Rahime Henden, Ýlker Ekiz, Ahmet Çuhacý,Bertolt Brecht, Yýlmaz Onay, Barýþ Avþar, Gülsüm Cengiz, Savaþ Ünlü, Yaþar Miraç, Rýfat Ilgaz, Piref. H. Ökkeþ, Yusuf Çotuksöken, Tahir Öngür, Sait Kapýcýoðlu, Yeter Özdemir Þahin, Ýsmail Cem Özkan yazý ve þiirleriyle, Ýlker Ekinci,Canol Kocagöz,Ömer Çam, Ahmet Erkanlý, Vahit Akça, Atay Sözer,Uður Deniz Kuþgöz,
Devrim Demiral,Oðuz Makal, O.Yavuz Ýnal, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Mustafa Yýldýz, Lütfü Çakýn, Sadýk Pala, Nuri Bilgin, Tayfun Akgül,Sait Kapýcýoðlu,Serkan Ýleri’ nin çizgileriyle yeraldýðý dergide
Ayrýca Devrim Demiral Rýfat Ilgaz’ýn tam dönemimize uygun  AYDINMISIN ? þiirini çizgileriyle canlandýrdý.Anýl Onat Doruk’un bulmacasýný yaptýðý Homur’da Geçen yýl yapýlan Fotoðraf Yarýþmasýnda segide yeralan Þamil Çoban’ýn bir eseri de  yeraldý. Grafik çalýþmalarýný Emre Bakan’ýn yaptýðý Homur’un NASRETTÝN HOCA  Özel Sayýsýnýn Yayýn Kurulunu
Atay Sözer,Cabbar,Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir üstlendi.
   Mizah Bahçesi ‘nde Homur’un deðerli çizeri Asuman Küçükkantarcýlarýn  geçirdiði baþarýlý baypas ameliyatýný  homur okurlarý ile mizah dünyasýna
haber vererek arkadaþýmýza geçmiþ olsun dileklerini ulaþtýranlara hem dergimiz hemde arkadaþýmýz adýna homur olarak teþekkür etmeyi bir görev bildik.
    Bu yýl Homur yazarýmýz Gülsüm Cengiz tarafýndan yayýna hazýrlanan  Tarihe Ýz býrakanlar dizisinden Nasrettin Hoca kitabýnýn tanýtýmý ile Erol Büyükmeriç’in Nasreddin Hoca’nýn 800.yýlý nedeniyle hazýrladýðý karikatür albümünün tanýtýmý yapýldý.
 22 Temmuz 2004 yýlýnda  yitirdiðimiz HOMUR’un deðerli çizeri Necati Abacý’yý ölüm yýldönümünde özlemle anmayý bir görev bildik.

  Homur çizeri Hasan Seçkin’in Guiness Rekorlar Kitabýna girecek çalýþmasýný KÜBA Halk Cumhuriyeti’ne götüreceði flaþ haber olarak verildi.
  Hasan Seçkin’in “Emeðin 120.yýlýnda Emek Karikatürü” adýný verdiði , 365 günde tamamlayacaðý 365 metrelik eserine çalýþmaya 1 Mayýs 2008 tarihinde baþladý. Dünyanýn en uzun karikatürü ünvaný ile Guiness Rekorlar Kitabýna girmeyi planlayan Hasan Seçkin bitirdiði eserini Küba Halk Cumhuriyeti’nin 50. kuruluþ yýldönümü olan 2009 yýlýnda baþta Küba olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinde sergileyecek ve sonunda Küba Halk Cumhuriyeti’nin Emek Müzesine hediye edecek.

      Nasrettin Hoca’nýn 800. doðum yýlýný iþlerken  HOMUR Mizah Dergisi yýllardýr mizah yazar ve çizerlerinin talebi olan  Nasrettin Hoca Mizah Enstitüsü ‘nün Hoca’nýn 800.yýlýnda bir Devlet Üniversitesine baðlý olarak Akþehir’de kurulmasý talebini HOMUR’un deðerli fenni yazarý piref.H. Ökkeþ tarafýndan  Evvel zamandan bir Akþehir seyahatnamesinden bulduk ve dergide bastýk .HOMUR’un da tamamen talepleri arasýnda olduðu konu hakkýnda  Yazarýmýz aynen þöyle demektedir.
       “…Akþehir’de artýk bir gülmece enstitüsü veya merkezi kurulmasý gerekmektedir.
 Adý ya NASREDDÝN HOCA Evrensel Gülmece Araþtýrma Merkezi  ( N E G A M )
ya da Nasreddin Hoca Gülmece Araþtýrma Merkezi  ( N A H G A M  ) olsun…..”
      
      Ayrýca HOMUR Mizah Dergisinin bu sayýda öne çýkardýðý baþlýca konular ise
     * Suyun özelleþmesi üzerine
       Tahir Öngür’ün SUYUN BEDELÝ HAYATIMIZ MI OLACAK?
     * Yusuf Çotuksöken’in Nasrettin Bizden Baþka kim Ola ki.
     * Sait Kapýcýoðlu’nun KUÞ GRÝBÝ: KUÞ KAFALILAR ve ÇIKARCILAR
     * Ýsmail Cem Özkan’ýn KÖPEKTE KÝ KENELER
       yazýlarý  homur’un özel olarak öne çýkardýðý konular oldu.

  HOMUR Mizah Dergisini isteme ve irtibat kurma adresi:

     Akþehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneði
     Nasreddin Cad No: 32  PK 22 AKÞEHÝR – KONYA
     Tel: 0.332.813 14 35   fax 0.332. 813 36 03

     HOMUR Mizah ve Karikatür Gurubu

     homur@hotmail.com