HALIS DOKGÖZ’DEN “NASREDDIN HOCA’NIN ÖZ TORUNLARI” ALBÜMÜ ÜZERINE…

haberler-bant2.jpg

NASRETTÝN HOCANIN " ÖZ" TORUNLARI KARÝKATÜR ALBÜMÜ
ÜZERÝNE ZORUNLU BÝR AÇIKLAMA

Sevgili karikatürcüler  Nasrettin Hocanýn " Öz" Torunlarý Karikatür Albümü’ne iliþkin yahoogroups üzerinde ve kiþisel maillerimize gelen maillerde albüm ve albüm oluþturma çabalarýndan çok “ÖZ” sözcüðüne takýlma durumu görünmektedir. Bu da aslýnda vurgulamak istediðimiz eleþtiri ve ironinin hedefine ulaþtýðýný göstermekle birlikte olabildiðince kýsa bir açýklamayý da zorunlu kýlmýþtýr. Affýnýza sýðýnarak biraz zamanýnýzý almak istiyorum.

Niçin Nasrettin Hoca?

Çünkü gerek Karikatürcüler Derneði üyeleri gerekse diðer(!) çizerler Nasrettin Hoca’yý çok sever ve “Torun” olmakla da çok övünürler ve/veya övündük (Her ne kadar sorumluluklarýmýzý gereðince yerine getirmesek de?)…

Neden albüm ve ille de Nasrettin Hoca ve “Öz” Torun?

Karikatürcüler Derneði’nin uzun sayýlabilecek bir süredir “Nasrettin Hoca’nýn Torunlarý” dizisinden pek çok karikatürcü adýna albüm çýkardýðýný izliyor ve bu durumu takdirle karþýlýyoruz…Hele son dönemlerde genç yaþlarda yitirdiðimiz üretken mizahçýlarýn geride bir kitap býrakmadan aramýzdan ayrýldýðýný gördükçe de daha bir takdir ediyoruz (Özellikle Ýstanbul’da bulunduðum süreçte sevgili Nemci Rýza ile paylaþýmlarýmýzda farklý ve birikimini ustalýðýný yansýtan albüm sahibi olamamanýn sýkýntý ve üzüntü ifadelerine bizzat çok kez tanýklýk etmiþ olmanýn hüznünü de ekleyerek!)…Kýsaca böyle bir dizi ve albüm yapýlmasýna asla ve asla itirazýmýz yok! Çýkarmak istediðimiz albümün de bu albümlere karþýt bir referans gibi algýlanmasýný da istemeyiz…Çünkü çok deðerli çizerlerin çok deðerli albümlerinin karikatür alanýna katýlýmý saðlanmýþtýr…

Ancak, böyle bir diziden albüm oluþturulurken kime neden ve niçin albüm oluþturulduðunun nesnel ve öznel koþullarýný aktif olmayan bir dernek üyesi olarak sorgulama hakkým olduðunu düþünüyorum (Çýkarýlan ustalarýmýzýn ve arkadaþlarýmýzýn çok güzel albümleri olmasýna karþýn…). Bu kitabý oluþturmadaki temel niyetimiz bu tür çalýþmalarýn çizerlerin özenerek ve kendine hedef koyarak en büyük örgütümüz olan Karikatürcüler Derneði gibi yapýlarýn Yönetim Kurulu’ndan baðýmsýz olarak oluþturulan bir Sanat komisyonu veya kurulu gibi (etkin, gönüllü ve kendini kanýtlamýþ bir komisyon) tarafýndan dosyalar deðerlendirilerek bu tür albümlerin oluþturulmasý gereðinden yola çýkarak biraz da ironi olsun, karikatürcüler kendini eleþtirebilsin(!) diye bu çalýþmayý gerçekleþtireceðiz…Yani albüm yapmak için illa ki birilerine yakýn olmak ve/veya olasý albüm çýkarabilme potansiyeli varsayýmý ile edilgenliðe karþý bir duruþ olsun istedik…Mail grubuna gelen az sayýda da olsa deðerli görüþlerden anladýðým kadarý ile de amaca ulaþýlmýþ gibi görünüyor…Bir de biz de Nasrettin Hocanýn Torunuyuz’u cümle aleme duyurmak istedik…Çorum’da yaygýn bir kullaným vardýr, öz, hakiki, en hakiki, en bi öz gibi…Bu espriyi ve ironiyi paylaþmak ve biraz da iðnelemek istedik…

Yýllarca Ýstanbul Tabip Odasý’nda gönüllülük ve yetkinlik ilkesine dayanarak oluþturulan kurullarda çalýþmýþ ve üretmiþ biri olarak benzer tabloyu Karikatürcüler Derneði gibi her yýl genel kurul yapan ve Semih Balcýoðlu, Tan Oral, Semih Poroy, Ýsmail Gülgeç gibi ustalarýn geleneðinden gelen bir dernekte de görebilme isteði ve özlemi duymuþumdur…Yoksa ne yapýlanlarý küçümseme ne de olayý ve/veya olguyu sulandýrma amacý asla güdülmemiþtir. Nasrettin Hoca’nýn torunu olmanýn o kadar kolay ve ucuz(!) olamayacaðýný tam tersine karikatürde geldiðimiz veya bulunduðumuz nokta ile ilgili eleþtirel konumda daha fazla sorgulama ve daha fazla emek ve araþtýrmanýn gereðini vurgulamak istiyoruz…Daha nitelikli ve özgün çalýþmalarýn arttýðý, deðerlendirildiði, kuramsal tartýþmalarýn yaþandýðý ve yayýnlandýðý yeni ve baþka projelerde görüþmek ve buluþmak dileðiyle…

halis dokgöz

Albüm için son tarih: 30 Eylül 2007

Not: Görüþlerini grupta paylaþan Akdað Saydut, Avni Odabaþý, Mustafa Bilgin, Hicabi Demirci, Faruk Karaçay ve özel mail atan çizer arkadaþlara zaman ayýrdýklarý ve tartýþmaya katkýlarý için ayrýca teþekkür etmek isteriz…