HALIS DOKGÖZ (TURKEY)

dunyadanmizah-bant.jpg

“Mizahýn olmadýðý yerde yaþamak zor,
herþeyin mizah olduðu yerde yaþamak ise olanaksýzdýr.”

Bertolt Brecht

halis-bb.jpg