GÜNGÖR KABAKCIOGLU SERGISI…

news-bant.jpg

3gkabakcioglu.jpg

GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU’nun SANATTA 60. YILI ESKÝÞEHÝR’DE KUTLANIYOR!
Mimar, ressam, yazar ve karikatürcü…
60 yýldan beri sanatla uðraþýyor, ilk günkü heyecan ile çizmeye, boyamaya devam ediyor… “Kendimi bildim bileli çizerim” diyor. Onun adý; Güngör KABAKÇIOÐLU…
Onun karikatürcü kiþiliði hep bir adým daha öne çýkmýþtýr. O, iyi bir portreci, politik karikatürcü, fantastik karikatürcü ve ressamdýr.
Emekli olduktan sonra yýlýn yarýsýný Ýstanbul’da yarýsýný Bodrum’da geçiriyor. Yaþadýðý bu yerleri de çiziyor durmaksýzýn. Muhteþem Ýstanbul ve Bodrum desenleri çýkýyor ortaya; suluboya, yaðlý boya, guvaþ, akrilik… Kaðýt üzerine, tuval üzerine, tahtaya, taþa her türlü malzeme ile her türlü teknikle bitip tükenmek bilmez bir enerji ve yaratýcýlýkla çizmiþ, çizmeye devam ediyor.
Resim ve karikatür çalýþmalarýna 1949’da Karþýyaka Lisesi’ndeki öðrencilik yýllarýnda baþlamýþ. Çocuk yaþýnda karikatürleri Ýzmir’de Anadolu Gazetesi’nde yayýmlanmýþ.
O, hiç amatörlük dönemi yaþamamýþ gibi, baþladýktan iki yýl sonra (1951) Ýzmir Karþýyaka Halkevi’nde ilk sergisini açmýþ. Henüz ilk çizgilerinin heyecanýný yaþamayý sürdürürken tam ona uygun bir derginin varlýðýndan haberi olmuþ; Doðan Kardeþ dergisi. Doðan Kardeþ; o günlerin en popüler dergisidir. Güngör Kabakçýoðlu Doðan Kardeþ’te karikatürler, illustrasyonlar çizmeye baþlar. Yaþýna göre inanýlmaz baþarýlýdýr. Bu dergiye çizdiklerini 1953 yýlýnda toplu olarak sergiler. (Ayný sergi 50 yýl sonra 2003 yýlýnda tekrarlanacak yine büyük ilgi görecektir.)
Güngör Kabakçýoðlu; Güzel Sanatlar Akademisi çýkýþlýdýr ve “1950 Kuþaðý” karikatürcülerdendir. Özgürlükçü ve aydýn düþüncelidir. Tercüman gazetesinde, Yeni Yüzyýl gazetesinde, Güneþ gazetesinde karikatürler çizmiþtir. Varlýk Çocuk Yayýnlarý’nýn ve Dost Yayýnlarý’nýn kitaplarýný resimlemiþtir. Atilla Ýlhan’ýn Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarý, Sokaktaki Adam, Orhan Kemal’in Grev ve Kardeþ Payý kitaplarýnýn kapak resimlerini yapmýþtýr.
Hasajans Reklamcýlýk’ta sanat yönetmeni olarak yaratýcý iþlere imza atmýþtýr. Çizdiði binlerce portrelerden bir seçki yaparak onlarý kitaplaþtýrmýþtýr.
O; karikatürün eðlendirici olanaklarýný da, haber verici, uyarýcý, bilinçlendirici olanaklarýný da hep kullanmýþtýr. Onun, her alanda, her konuda çizdiði karikatürlerinde sadece çizgisinin farklýlýðý deðil, olaylarý ifade biçimi ve analiz farklýlýðý da dikkat çekicidir. Bant karikatürleri, resimli öyküleri, illüstrasyonlarý, duvar süslemeleri, afiþleri onun çeþitliliðini göstermesi bakýmýndan önemli çalýþmalarýdýr. O, karma ve kiþisel sergiler açmýþ, kitaplar yayýmlamýþ, bir çok kalýcý eser býrakmýþtýr. O, yazýsýz karikatür de yapmýþ, karikatürde yazý da kullanmýþtýr; ama onun yazýlarý birer þiir ya da þiirden koparýlmýþ veciz parçalardýr.
O þimdi bütün bu birikimlerinin özetini Eskiþehirlilere sunuyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi SÜRMELÝ’den gelen davetle 11 Mart’ta üniversitenin Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde Kabakçýoðlu’nun Sanatta 60. yýlý kutlanacak. Kutlama ile birlikte Güngör Kabakçýoðlu Karikatür Sergisi de açýlacak. 10 Nisan’a kadar açýk kalacak sergi Eskiþehirliler için sanat ziyafeti niteliðinde.
Nice yýllara Güngör KABAKÇIOÐLU, ellerin dert görmesin, çizgilerindeki renk hiç solmasýn…


SANATTA 60. YIL, GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU SERGÝSÝ
Açýlýþ:
11 Mart 2009 Saat: 17.30

Yer:
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi
Akcami Mh. Malhatun Sk. No: 6
Odunpazarý ESKÝÞEHÝR

Sergi Süresi:
11 Mart 2009 – 10 Nisan 2009
Tel:
0 (222) 230 02 01, 0 (222) 33 505 80 / 1693

EGITIM KARIKATURLERI MUZESI
ekm@anadolu.edu.tr