GÜNGÖR KABAKCIOGLU SERGISI ESKISEHIR’DE…

news-bant.jpg

gkabakcioglu-eskisehir.jpg


Güngör Kabakçýoðlu Karikatür Sergisi açýldý
 
Resim ve karikatür çalýþmalarýna 1949’da baþlayan ünlü karikatür sanatçýsý
Güngör KABAKÇIOÐLU’nun “Sanatta 60. Yýl”ý Eskiþehir’de kutlandý.
Kutlama ile birlikte sanatçýnýn 60 yýlda yaptýgý eserlerden bir seçki sergisi de açýldý.
Güneþ, Tercüman, Akþam gazetelerinde deðiþik zamanlarda politik karikatürler çizen,
Doðan Kardeþ dergisinde çocuklara yönelik karikatür ve resimler çizen Güngör Kabakçýoðlu’nun
60. yýl kutlamasý 11 Mart Çarþamba günü geniþ katýlýmlý bir kokteylle yapýldý.
Sergi açýlýþýnda bir konuþma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi SÜRMELÝ;
Kabakçýoðlu’nu Eskiþehir’de görmekten mutlu olduðunu söyledikten sonra
Güngör Kabakçýoðlu’nun sanatta 60. yýl sergisini
üniversitemizin Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açmasý bize onur vermiþtir.
Kabakçýolu’nun ressamlýk, mimarlýk ve diðer  çok yönlü özelliklerinin yaný sýra karikatürcülük özelliði
benim saygý duyduðum en önemli özelliðidir” demiþtir.
Güngör Kabakçýoðlu’nun sanatçý kiþiliðini yakýn dostu karikatürcü Akdað SAYDUT anlatmýþ,
ardýndan Kabakçýoðlu da bir teþekkür konuþmasý yapmýþtýr.
60. Yýl kutlamalarýnda Güngör Kabakçýoðlu’nun kýz kardeþi Sabiha GÖNCÜ,
Kýzý Zeynep MÝNKARÝ, Ýþadamý Yavuz ZEYTÝNOÐLU, Ýþadamý Doðan HASOL da hazýr bulunmuþ,
ayrýca Anadolu Üniversitesi Rektör Yardýmcýlarý Zühtü ALTAN, Nezih VARCAN, Atila BARKANA,
Nüvit GEREK ve çok sayýda sanatsever bu önemli kutlamaya tanýk olmuþtur.