GANI MÜJDE’DEN…

secim2007-bant.jpg

Gani Müjde’nin 12 Temmuz 2007 tarihli Penguen’de çýkan yazýsý:


Cumhurbaþkanýný Jüri Seçecek
Referanduma giderse öyle gözüküyor…
Seçer efendim… Niye seçmesin…
Bu halk erovizyonda Ali Rýza Binboða’yý seçmedi mi?
Cumhurbaþkanýný da seçer elbet…
Popstar yarýþmasýnda Bayhan’ý haftalarca oylarý ile bir numaraya taþýmadý mý?
Taþýdý…
Karpuzun iyisini hoplatarak, zýplatarak ve þapþaplýyarak pýt diye anlayan sevgili halkým, yýl boyunca kelek karpuz yese de seçmesini iyi bilir kardeþim…
Buz dansý yarýþmasýnda Hülya Avþar junior olarak ayný ses tonu ile hayatýmýza duhul eden Tuba kardeþimize oy yaðdýrmadýlar mý?
Cumhurbaþkanýna da oy yaðdýrýrlar elbet…
Tamam, düðüm atýlmýþ iple oy kullanan yegane demokrasi olma þerefini taþýyor olabiliriz…
(sistem çöyle çalýþýyor : okuma yazma bilmeyen sevgili demokrasi aþýðý vatandaþým, parti proðramlarýný ve adaylarý incelemiþtir ve sýra oy atmaya gelmiþtir. Ama sandýk baþýnda oy pusulasýnda nereye evet mührünü basacaktýr? iþte düðüm atýlmýþ ip bu sýrada yardýma yetiþir. Önceden aþiret reisi veya yerel parti temsilcisi tarafýndan düðüm atýlmýþ iptir bu… Eðer ipin ucunu oy pusulasýnýn sonuna denk getirirseniz düðüm oy pusulasýnda malum partinin tam üzerine gelmektedir. Demokrasi tutkunu vatandaþým büyük bir özgüvenle basar, evet mührünü düðümüm hizasýna denk gelen partinin evet
hanesine…)
Ýpli demokrasi olur mu demeyin…
Bana seçkin aydýn ayaklarý yapmayýn, yemem…
Meydanlarda ip kavgasý yapýnca demokrasi oluyor da iþ mührü ipe göre basmaya gelince mi demokrasi sorgulanýyor.
Boþanmalarýn yüzde kýrklarý geçtiði ülkemizde eþini doðru seçen halkým, cumhurbaþkanýnýnda iyisini seçer kardeþim…
On kere üst üste Demireli seçmedi mi?
Sonracýma ayný sene Demirele yasak getiren anayasayý da seçmedi mi?
Firdevs’i seçti yahu Firdevs’i…
Bosna için toplanan yardým parasýnýnveremeyen Erbakan’ý…
Mavi gözlü diye Dalan’ý, doktor diye Sözen’i, aðzý bozuk diye Tayyip’i seçmedi mi?
Semraným’ý da seçti bu halk unutmayýn…
Rahmetli oðlunu da…
Bittabi Reha Muhtar’ý seçti senelerce…
En seksi erkek olarak Ahmet Mete Iþýkara’yý seçtiði gibi cumhurbaþkanýný da seçer elbet…
Banker kastelliyi bir numara yaptýðý gibi, tan gazetesine milyonlar sattýrdýðý gibi, Manukyaný vergi rekortmeni yaptýðý gibi, Murat 124 arabayý en çok satan araba yaptýðý gibi seçer EvvelAllah…
Benim halkým seçmesini bilir çok þükür…
Onlara güvenim tam…
Cumhurbaþkaný Orduya baþkomutanlýk yapacaksa da gider en doðru ismi bulur getirir oraya…
Mehmet Ali Aðca da olur, Uzan’ýn babasý da olur, Fatih Ürek de olur…
Yok deve demeyin, burasý Türkiye…
Sen iste elbet bir yol bulunur…
Sen iste her þey çok güzel oluuuuuur…

Gani Müjde
Penguen
12 temmuz 2007