GABROVO’DAN ESKISEHIR’E ÖDÜL..

news-bant.jpg

esk-prz.jpg
Bulgaristan’ýn Gabrovo kentinde düzenlenen
19. Uluslararasý Sanatta Mizah ve Yergi Bienali
(19th INTERNATIOANL BIENNIAL OF HUMOUR AND SATIRE IN THE ARTS – GABROVO 2009)
kapsamýnda ödül kazananlar açýklandý.
1973 yýlýndan bu yana düzenlenen dünyaca ünlü bienalde;
baþta karikatür olmak üzere fotograf, heykel, poster, grafik, illustrasyon gibi
görsel sanat eserleri ile yazýlý mizah dalýnda mizah öyküleri, fýkralar, tiyatro eserleri
yarýþma kapsamýnda deðerlendirilmektedir.
Her bienalde Büyük Ödül olarak bir ALTIN EZOP heykelciði verilirken
yaný sýra çeþitli para ödülleri ve özel kurumlarýn ödülleri de verilmektedir.
2009 yýlýnda yapýlan 19. Bienal’e çeþitli alanlarda
66 ülkeden 799 sanatçýnýn 2391 eser gönderdiði açýklanmýþtýr.
Geçtiðimiz günlerde toplanan uluslararasý seçici kurulun deðerlendirmesine göre
Büyük Ödül; Ýtalya’dan karikatürcü Agim SULAJ’a,
Kültür Bakanlýðý Karikatür Ödülü Bulgaristan’dan Romen DRAGOSTINOV’a,
Grafik Ödülü Galina PAVLOVA’ya, Resim Ödülü Nikolay STOEV’e,
Fotoðraf Ödülü Daniela AROYO’ya, Poster Ödülü Macaristan’dan Peter POCS’a,
Karikatür Özel Ödülü Ýngiltere’den Ross THOMSON’a,
Skalni Materiali JS Co. Rousse Ödülü de Türkiye’den katýlan
Sadettin AYGÜN ile Atila ÖZER’in seramik heykel çalýþmasýna verilmiþtir.

Ödül töreni için davet alan Aygün ve Özer 14-17 Mayýs’ta Gabrovo’da yapýlacak
bienal etkinliklerine katýlacaklarýný açýklamýþlardýr.