ESKISEHIR’DE “ERGIN GÜLEN” SERGISI..

news-bant.jpg

e.gulensergisi.jpg

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ’NDE
YAÐLI BOYA KARÝKATÜRLER SERGÝSÝ

 
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, bu defa Mizah Üretenler Derneði Baþkaný Ergin GÜLEN’i konuk ediyor.
Ergin GÜLEN – Yaðlýboya karikatürler Sergisi; 12 Mayýs 2009 Salý günü Saat: 17.30da Odunpazarý semtindeki Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açýlacak. Sergi, bu sezonun  ilginç sergilerinden biri olmaya aday.

Ergin Gülen; 1936 yýlýnda Ýznik’te doðmuþ. Ýlk karikatürleri 1957 yýlýnda Ýzmir’de Yeni Asýr gazetesinde yayýmlanmýþ. Dolmuþ, Tef, Pardon, Deve, Atmaca, Çivi, Karakedi, Çarþaf gibi dergilerde Hürriyet, Yeni Yüzyýl gibi gazetelerde çalýþmýþ. 13 yýl Çarþaf mizah dergisinde mizahçý ve karikatürcü olarak görev yapmýþ. Ulusal ve uluslararasý yarýþmalara katýlmýþ,  çeþitli ödüller kazanmýþ. Bir dönem çizgi film çalýþmalarý da yapan Gülen; Eþi Nurdoðan Gülen ile birlikte Çarþaf dergisi serüvenini anlatan “Þaka Satýcýlarý” adlý yarý belgesel kitap yayýmlamýþ. Karikatürcüler Derneði yönetiminde bulunmuþ. 2004 yýlýnda Mizah Üretenler Derneði’ni kurmuþ, halen bu derneðin baþkanlýðýný yürütüyor. Ergin Gülen; Türkiye’de yaðlý boya tarzýyla karikatür yapan ilk sanatçý.

Gülen; karikatürün sadece dergi ve gazetelerde yayýmlanan bir sanat eseri olmasýný yeterli bulmuyor, insanlarýn karikatüre sahip olmasýný ve onu evinin bir köþesine asabilmesini de istiyor. “Bunu saðlamak için karikatürün, esprisi, çizgisi yanýnda, bir de görsel aðýrlýðý olmalý. Bunu da ancak tablo boyutlarýnda, atýlmaya kýyýlamayacak yapýt özelliði taþýyan yaðlýboya karikatürler verebilir“ diyor.

Çalýþmalarýný aralýksýz sürdürmekte olan Ergin Gülen;. ”Ana sanat dalý olan resimdeki arayýþlar ressamlarý karikatürün sýnýrlarýný zorlamaya ve hatta zaman zaman o sýnýrý aþmaya vardýrýnca, karikatüristler de karikatürden çýkarak resmin sýnýrýný zorluyor. Ben onu yeni bir boyuta soktum. Ama yaðlý boya eserlerimi oluþtururken karikatürün tüm kalýplarýna da sadýk kaldým” diyor.

O, yaptýðý yaðlýboya eserleri sergilerlerle 13 kez izleyicinin görüþüne sunmuþ. 14. kiþisel sergisinde Eskiþehirli sanatseverlerle tanýþýyor. Sergi 30 Haziran’a kadar sürecek.