ESKISEHIR BEYTULLAH HEPER VE PERTEV ERTÜN SERGILERI…

haberler-bant2.jpg

eskisehir-beyt.jpg

Eskiþehirli iki sanatçý

Beytullah HEPER – Pertev ERTÜN KARÝKATÜR SERGÝSÝ

 

Karikatür sanatýnýn ülke çapýnda tanýnmýþ bir çok temsilcisi Ýstanbul’da basýnda çalýþmaktadýr. Doðaldýr ki bu sanatçýlar çalýþtýklarý gazete ve dergiler sayesinde tanýnýrlar. Çünkü onlarýn çalýþtýklarý gazete ve dergiler tüm yurt genelinde daðýtýlýr. Oysa ülkemizde karikatür çizen, bu sanatýn emekçiliðini yapan kiþiler sadece Ýstanbul’dakiler deðildir. Eskiþehir’in, bu baðlamda diðer Anadolu kentlerinden biraz daha farklýlýk gösterdiði söylenebilir… Bir kere Nasreddin Hoca’nýn doðum yeri Eskiþehir’dir. Nasreddin Hoca’nýn yakýn akrabalarýnýn mizah ve karikatür sanatýyla  uðraþmamasý düþünülemez.

“1950 Kuþaðý” temsilcilerinin Ýstanbul’da yayýnlanan dergi ve gazetelerde görünmeye baþladýðý yýllarda Eskiþehir’de karikatür çizmeye baþlayan Pertev Ertün ve Beytullah Heper; zaman zaman bu kuþaðýn yayýnlarýnda (41Buçuk, Dolmuþ, Tef vb) görünmekle birlikte daha çok yerel basýnda  karikatürler çizmiþ ve  çizmeye devam etmektedir.

1950 Kuþaðý’nýn Anadolu temsilcileri 60 yýllýk karikatür yaþamýndan sonra belki de bir jübile yapýyorlar. Kendi þehirleri Eskiþehir’de Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde karma bir sergi ile izleyenlerin karþýsýna çýkýyorlar.

 

Pertev Ertün, bir kýsmý çalýþtýðý Sakarya gazetesinde yayýnlanan, Beytullah Heper ise daha çok son dönemde çizdiði  yayýnlanmamýþ (sýradan insanlarýn mizahýný yapan) toplam 60 karikatürle Eskiþehirli sanatseverleri selamlýyor.  

 

5 Aralýk 2007  Saat:17.00de açýlacak olan sergi, Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi tarafýndan düzenleniyor. Sergi; 31 Aralýk’a kadar açýk kalacak.