ERGIN GÜLEN YAGLIBOYA KARIKATÜR SERGISI ESKISEHIR’DE…

news-bant.jpg

egulen-eskisehir.jpg


Merkezi Ýstanbul’da bulunan Mizah Üretenler Derneði’nin Baþkaný
Ergin GÜLEN’in karikatür sergisi açýldý.
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde

12 Mayýs Salý Günü Saat:17.30’da açýlan sergi yaðlý boya ve
büyük boy 32 karikatürden oluþmakta.
Türkiye’de yaðlý boya tarzýyla karikatür yapan ilk sanatçý, Ergin Gülen:
”insanlar karikatüre sahip olmalý, onlarý satýn almalý ve evinin bir köþesine asabilmeli”
Düsüncesiyle baslattigi calismalarini sergilemeye devam ediyor.
Çeþitli boyutlardaki yaðlý boya tablolardan ve yayýmladýðý kitaplardan
oluþan ilginç karikatür sergisi 30 Haziran’a kadar izlenebilecek.