ERDOGAN BASOL’A BÜYÜK ÖDÜL…

haberler-bant2.jpg

ebasol-prize.jpg

Erdoðan Baþol’a Büyük Ödül!

Hýrvatistan’da bu yýl 9. düzenlenen karikatür yarýþmasýnda Baþol

ayrýca yýlýn karikatürcüsü ilan edildi…Hýrvatistan’ýn turizm bölgesi Adriyatik denizine bakan Dalmaçya kýyýlarýnda bulunan en büyük adalarýndan
Korsula’nýn Blato kentinde her yýl düzenli olarak yapýlmakta olan festivaal etkinlikleri kapsamýnda
bu yýl dokuzuncusu tertiplenen Uluslararasý Karikatür Yarýþmasýnda büyük ödül
( ZLATA JEZÝNA – GRAND PRÝZE )
Türk karikatürcü ERDOÐAN BAÞOL’a verilmiþ ve yýlýn karikatürcüsü ilan edilmiþtir.

Temasý Televizyon ve Bilgisayar konulu olan yarýþmada Uluslararasý Jüri’den büyük ödülü alan
kaarikatürcümüz ERDOÐAN BAÞOL bir hafta boyunca Korsula adasýna daavet edilerek aðýrlanmýþ,
ödülü kalabalýk bir izleyici eþliðinde Hýrvatistan’ýn ünlü TV ve gazetecilerinden
Sýlvýja Luks tarafýndan kendisine takdim edilmiþtir..

Törende konuþan Hýrvatistan’ýn ve dünyanýn önde gelen karikatürcülerinden Davor Stambuk
ERDOÐAN BAÞOL’u tebrik ederek ”seni tekrar yeni baþarýlarýnla aramýzda görmeyi umut ediyoruz ”
dileðinde bulunmuþtur.

Karikatürcümüz ERDOÐAN BAÞOL da; bu tür yarýþmalarýn Uluslarýn Kültür ve Sanatsal dostluk ve yakýnlaþmalarý bakýmýndan
çok yararlý olduðunu belirterek „bu ödülü Hýrvatistanda aldýðým içinçok mutluyum,
bundan böyle bu yarýþmaya Türkiye’den daha çok katýlým olacaaðýný umuyorum” demiþtir.

Ayrýca ERDOÐAN BAÞOL’un karikatürlerinden oluþan bir sergi de düzenlenerek
 sanatsever Hýrvat izleyicilere sunulmuþtur.

 

Kaynak:

.http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=7194

ebasol-prize2.jpg

(SEVGILI ERDOGAN BASOL USTAMIZI ALDIGI ÖDÜLDEN DOLAYI BIZ DE KUTLUYORUZ. DQ)