ERDOGAN BASOL ILE SÖYLESI…

news-bant.jpg

ebasol-soylesi.jpgGÜLEN DÜÞÜNCENÝN ÇÝZGÝ USTASI ERDOÐAN BAÞOL

Her an içinde yaþadýðýmýz ama farkýna varmadýðýmýz çeliþkileri,
yaþamýn aksaklýklarýný, abartýsýz,yalýn çizgiler ile anlatmayý seviyor…
Onun karikatürlerindeki estetik ve humor tadý bu yalýnlýktan kaynaklanýyor…
Erdoðan Abi ile uzun bir söyleþi yaptýk.
Gerçi her zaman anýlarýný dinlemekten büyük zevk alýrým.
Ama bu kez o anlattý ben not aldým.
Sordum, o hiç sýkýlmadan yanýtladý. Bazen vapurda, bazen iþ yerinde,
müzede ya da dernekte dinlediðim anýlarý derli toplu bir þekilde
deðerlendirme imkaný bulduk.

BENÝ ETKÝLEYEN ÇÝZERLER…
 
Klasik bir soru ile baþlayayým karikatüre nasýl baþladýniz,
kimleri sevdiniz, kimlerden etkilendiniz?
-Herkese ilk karikatüre nasýl baþladýn, bir yerden etkilendin mi diye sorarlar.
Tabi ki etkilendik. Genelde bizim kuþaðýn çizerlerini etkileyen Steinberg derler.
Ama, beni ilk etkileyen karikatürcüler Chaval ve Bosc’tur. Michele Douvay vardýr birde.
O karikatürcüleri ben zaten çok sevdim.En baþta da sadelik,
çok sade olmam bunlarýn etkisindendir.
 
AKDAG SAYDUT’UN ERDOÐAN BAÞOL ÝLE YAPTIGI SÖYLESI:

http://www.mizahvecizgi.com/orta_kolon_haberler.php?subaction=showfull&id=1237322214&archive=&start_from=&ucat=2