ERAY ÖZBEK-CEM GÜNEN “BILENLER BILMEYENLERE ANLATSIN” YAZILI DESENLER SERGISI…

erayozbek-bant.jpg

eozbek-nasreddin2.jpg

“BÝLENLER BÝLMEYENLERE ANLATSIN”
NASREDDÝN HOCA – YAZILI DESENLER SERGÝSÝ

2008; Nasrettin Hoca’nýn doðumunun 800. yýldönümü ve bu yýl “Nasrettin Hoca Yýlý” olarak ilan edildi.
Dile kolay, sekiz yüz yýldan bu yana onun dilden dile dolaþan fýkralarý hiç unutulmuyor. Tam tersine ölümünden sonra bile binlerce yeni fýkra onun adýna, onun baþýndan geçmiþ gibi anlatýlabiliyor. Üstelik Nasrettin Hoca’nýn fýkralarý hiçbir zaman güncelliðini yitirmiyor, her an tazeliðini koruyor.
Nasrettin Hoca; sadece Türkiye de deðil “Türk” adýnýn geçtiði her yerde iz býrakmýþ, hatta Ýran’da, Azerbaycan’da, Kuzey Afrika’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da, benzer adlarla sahiplenilmiþtir.
Eray Özbek ve Cem Günen; sanatçý duyarlýðý ile Nasrettin Hoca’nýn bu önemli yýldönümünde kiþisel olarak bir çabaya giriþiyor özel bir sergi hazýrlýyorlar. Serginin adýný da hocanýn bilinen bir fýkrasýndan esinlenerek “Bilenler Bilmeyenlere Anlatsýn” diyorlar.
Bu sergide sanatçýlar; Nasrettin Hoca’nýn fýkralarýna göndermeler yapýyor, özel bir desen ve kaligrafi ile tablolaþtýrarak 47 anlamlý eserin ortaya çýkmasýný saðlýyorlar. Desenlemeyi tanýnmýþ karikatür sanatçýsý Eray Özbek, yapýyor. Özbek en basit teknikle görsel bir þölen izlettiriyor. Kaligrafi çalýþmalarýný da Cem Günen yapmýþ, geleneksel hat sanatýný latin harflerine uyarlýyor.
Ýkisi de mimarlýk eðitimi almýþ, ikisi de görsel sanatlar alanlarýnda etkinliklerde bulunmuþ çok yönlü ve üretken insanlar. Eray Özbek; “Estetik ve mizahi duygularý kýpýrdatmayý amaçlayan” çalýþmalarýyla ödüller almýþ, Türk karikatürünü yurtdýþýnda da tanýtmýþtýr. Cem Günen ise öykü, þiir, denemeler yazmýþ, tiyatro ile ilgilenmiþtir.
Sergi sonunda eserlerini müzeye baðýþlayacaklarýný belirten sanatçýlarý Nasrettin Hoca’nýn kentinde görmekten onur duyuyoruz.
22 Ekim 2008 Çarþamba günü Saat: 17.30’da açýlacak sergi 21 Kasým’a kadar izlenebilecek.

ERAY ÖZBEK – CEM GÜNEN
“Bilenler Bilmeyenlere Anlatsýn”
Nasrettin Hoca – Yazýlý Desenler Sergisi
Açýlýþ: 22 Ekim 2008, Saat: 17.30
Yer: Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi
Akcami Mh. Malhatun Sk. No:6 Odunpazarý ESKÝÞEHÝR
Sergi Süresi: 22 Ekim 2008 – 21 Kasým 2008

Cem GÜNEN
1942 yýlýnda Adapazarý’nda doðdum. Vakýflar’da memur olan babamýn atandýðý yörelerde öðrenim gördüm. Ýstanbul yeþilköy’de baþladýðým ilkokulu Amasya’da sürdürüp, Kastamonu-Taþköprü’de tamamladým. Ortaokulu Manisa- Alaþehir’de Liseyi Ýzmir-Karþýyaka’da okudum.
Çocukluk anýlarým, geliþmelerin ve yeniliklerin çok zor ulaþtýðý yörelerin yerel özellikleri ile, yaþýmý aþan bir zaman dilimi içerisinde çeþitlenip zenginleþti.1960 yýlýnda girdiðim D.G.S.A.Y. Mimarlýk Bölümü’nden 1974 de mezun oldum.
Uzun süren öðrenimim sýrasýnda, gazetecilikten amatör tiyatroculuða kadar, çeþitli ilgi alanlarým oldu uzun yýllar süren mesleki çalýþmalarýmdan, kendime zaman ayýrma fýrsatý bulunca, öykü, þiir ve denemelerle dolu özel dünyama döndüm.
Tek fark, yazdýklarýmý, insan kardeþlerimle paylaþmak istemem oldu. Mimar Sinan ile ilgili üç oyunum, Devlet Tiyatrolarý’nca kabul edildi. Bu sergimizden esinlenerek de, “Nasrettin Hoca Yaran Meslisi’nde” adlý yeni bir oyun yazdým.
Ýlginize teþekkür ederim.

Eray ÖZBEK
1942 de Muðla’da doðmuþum. Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlýk Bölümü mezunuyum, uzun yýllar mimarlýk yaptým. Ýlk resim sergimi 1951’de Bergama’daki ilkokulumda açtým.
Karþýyaka Lisesi’nde Þeref Bigalý’nýn, Zübük dergisi’nde Aziz Nesin’in öðrencisi oldum. Lekeler siluetler, kolajlar ve özgün baskýlarla karikatürler ve illüstrasyonlar yaptým. 60 lý yýllardan beri, karikatürlerim Zübük, Akbaba, Diyojen, 7 Gün, Ünlem, Ýzmir- Life gibi birçok dergide ve 300 den fazla karma albümde yayýnlandý. Ýkisi yurt dýþýnda 11 kiþisel sergi açtým. Þiirsel metinlerinde yer aldýðý: “ Karikatürler” adlý bir dizi yaptým. “Karaltýlar : Silhouettes” adlý bir albümüm var.
25 ülkede 73 ü uluslar arasý, 100 den fazla ödül kazandým. Bunlarýn arasýnda, Ýtalya-Bordighera’dan “Altýn Hurma” ve Marostica’dan Bant karikatür Büyük Ödülü ” Karikatür Vakfý’nýn “1999 Yýlýn karikatürcüsü” ve “Yunus Nadi Karikatür Ödülü” de var. Ýtalya, Yunanistan, Ýran, Belçika, Ukrayna, Sýrbistan gibi ülkelerdeki festivallere, Ödülümü almak için veya jüri üyesi olarak katýldým.

EGITIM KARIKATURLERI MUZESI