EGITIM KARIKATÜRLERI MÜZESI’NDE “SILAHSIZLANMAI” SERGISI..

haberler-bant2.jpg

egitimkarikaturleri.jpg

 

EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ YENÝ SEZONA “SÝLAHSIZLANMA” KONULU SERGÝ ÝLE GÝRÝYOR

 

Bireysel Silahsýzlanma: Yaþama Hak Tanýyýn isimli karikatür sergisi,
26 Eylül 2008 Cuma günü sezonun ilk sergisi olarak Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açýlýyor.
Umut Vakfý’nýn düzenlediði sergide silah ve silahlanmanýn toplum ve çevre üzerinde býraktýðý izler gözler önüne seriliyor.
 
Umut Vakfý tarafýndan hazýrlanan raporda, dünyada ve Türkiye’de silah kullanýmýnýn her yýl arttýðýna vurgu yapýlýyor.
aklaþýk rakamlarla, ülkemizde her yýl 3000 kiþi silahlarla öldürülüyor.
Ýnsanlar ruhsatlý, ruhsatsýz 9 milyon bireysel silah taþýyor.
Güzel ülkemizde hala ateþli silahlarla kutlamalar yapýlýyor, kan davalarýnda silahlar konuþturuluyor,
denetimsizce ve kolaylýkla ateþli silahlar temin edilebiliyor.

 

28 Eylül; Bireysel Silahsýzlanma Günü olarak  bilinir.
Hiç olmazsa yýlda bir gün bu konunun gündeme gelmesi istenir.
Umut Vakfý yöneticileri Türkiye’de insanlarýn bu konuda bilinçlenmesi ve dikkatlerin
bu konuya yönelmesi için 1993 yýlýndan beri çaba gösteriyor.
Seminer, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantýlar yapýyor, basýn toplantýlarýyla raporlarýný açýklýyor, 
çeþitli dallarda yarýþmalar yapýyor ve ödüller veriyor.
Geçen yýl “Bireysel silahsýzlanma: Yaþama hak tanýyýn” baþlýklý ulusal bir karikatür yarýþmasý düzenlenmiþ,
yarýþmaya (18 yaþ altý ve 18 yaþ üstü) 265 katýlýmcý, 468 karikatür göndermiþtir.
Bu yarýþmaya katýlan karikatürlerden seçmeler “Bireysel Silahsýzlanma Günü” kapsamýnda
skiþehir’de Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde sergileniyor.

 

26 Eylül 2008 Cuma günü Saat: 17.30da Eskiþehirli sanatseverlerle buluþacak olan sergi
bireysel silahsýzlanma konusunu mizahi bir dille ele alarak toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.
ergi; 17 Ekim’e kadar izlenebilecek.

  

BÝREYSEL SÝLAHSIZLANMA:Yaþama Hak Tanýyýn KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Açýlýþ: 26 Eylül 2008,  Saat: 17.30
Yer: Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi

Akcami Mh. Malhatun Sk. No:6 Odunpazarý ESKÝÞEHÝR
Sergi Süresi: 26 Eylül – 17 Ekim 2008
Tel: 0 (222) 230 02 01 / 0 (222) 335 05 80/1693