EFLATUN NURI VE TALEBELERI…

haberler-bant2.jpg

izmir-eflatun.jpg

EFLATUN NURÝ VE TALEBELERÝ
 

Son yýllarda karikatür ve mizah dünyasýnda sýkca isminden söz ettiren
“Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu” çizerleri,
her ay deðiþik mekanlarda bir araya gelme kararý aldý.
Önümüzdeki ay Ýzmir’de yaþayan tüm çizerleri de kapsayan bir toplantý düzenlenecek.
Toplantýdan çok gündemdeki mizah olaylarýný tartýþabilecek, karikatür adýna herþeyi masaya yatýrýp,
sohbet edilebilecek bir ortamda buluþma hedefleniyor.


Zafer Güven, Sezer Dönmez, Cemal Ýlkbahar, Sadýk Pala, Ömer Çam, Mustafa Yýldýz ve
Mete Erden, son toplantýyý Pasaport‘da yaptýlar.
Bunun nedeni hocalarý Eflatun Nuri adýna toplanmýþlardý.
Eskiden de sýk,sýk burada toplanýrlardý.
(Siyah,beyaz fotoðrafta Mustafa Yýldýz ve Eflatun Nuri 80’li yýllarda…)
Toplantýda; 2009 yýlýnda Eflatun Nuri’yi anma günleri düzenlenmesi,
Ýstanbul ve Ýzmir’deki sanatcý, gazeteci ve sevenlerinin katýldýðý söyleþilerin yapýlmasý,
“Eflatun Nuri ve Talebeleri” adýna karma sergilerin açýlmasý kararý alýndý.


Ýzmir’de bir ilki gerçekleþtiren 35 çizerle açtýklarý sergiyi, önümüzdeki yýl daha fazla isimle tekrarlayacaklar.
Belki de dünyada benzeri olmayan, ayni kentte yaþayan 50-60 karikatür sevdalýsý,
usta ve genç çizerlerle rekora gidecekler.


Günlük bir gazetede mizah sayfasý yapma kararý da alýnan toplantýda,
Karikatür ve Mizah Müzesi‘nin de 2009’da  Ýzmir’e kazandýrýlmasý için giriþimlerinin sonuçlandýrýlmasý istendi.
Bu arada Kasým ve Aralýk ayý sergi takvimi de belli oldu.
Balçova Kitap günlerinde “Deniz ve Çevre Kirliliði”, Bartýn Ýl Turizm ve Kültür Müdürlüðü etkinliklerinde
“Nasrettin Hoca 800 yaþýnda” sergisi açýlacak.
 1-20 Aralýk tarihlerinde ise; Amazon kitabevinde 18 çizerin katýldýðý karma sergi,
Ýzmir Devlet Opera ve Bale salonunda da “Nasrettin Hoca” sergisi düzenlenecek.