EFLATUN, IZMIR TÜYAP KITAP FUARI’NDA…

news-bant.jpg

saatkulesi-eflatun.jpg


“SAAT KULESI KARIKATÜRCÜLER GRUBU” IZMIR TÜYAP KÝTAP FUARI’NDA…
 
Son yýllarda fýrtýna gibi esen Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu
4. yýlýna Ýzmir TÜYAP da giriyor. Gelenekselleþen karikatür sergileri,
 daha sonra ülkemizin birçok yerini dolaþýyor. Geçen yýl açtýklarý
“Nasrettin Hoca 800 Yaþýnda” sergisi 37 Ýl ve Ýlçeye ulaþtý.
14. Ýzmir Kitap Fuarýnda açýlacak serginin konusu; “Hepimiz Eflatunuz”.
Geçen yýl yitirdiðimiz Eflatun Nuri Erkoç’u anmak ve yaþatmak için baþlattýðýmýz ilk adým olacak.
Söyleþi ve panellerle sürecek etkinliklerimiz 18- 26 Nisan tarihlerinde gerçekleþecek.
Standýmýzda imza günleri, son yarýþmalarýmýzýn duyurularý,
genç çizerlerin uðrak yeri olacak. Homur ve Þarlo dergilerinin yaný sýra
mizah sayfalarýmýzýn olduðu gazetelerde yerini alacak.
Saat Kulesi Dergisi son sayýsýný Eflatun Nuri’ye ayýrdý.
uar süresince binlerce mizah severe daðýtýlacak. Portre karikatürler çizilecek.
“Kütüphane ve Kitap” sergimiz ise TGV standýnda olacak.
Eflatun Nuri ve Öðrencileri sergisi 30 karikatürden oluþuyor.
 
Sergiye katýlan çizerler:
Eflatun Nuri
Cemal Ýlkbahar
Halil Ý. Yýldýrým
Lütfü Çakýn
Mete Erden
Mustafa Bora
Mustafa Yýldýz
Ömer Çam
Sadýk Pala
Sezer Dönmez
Tufan Selçuk
Turan Ýyigün
Yusuf Akýncý
Zafer Güven
 
SÖYLEÞÝ PROGRAMI:
Tarih: 21 Nisan 2009 Salý
Saat: 17.45- 18.45
Yer: Konferans Salonu 1
Söyleþi: “Ýzmir’de Dergiler ve Dergicilik Sorunlarý”
Konuþmacýlar: Bedri Karayaðmurlar, Savaþ Ünlü, Mustafa Yýldýz
Düzenleyen: Yurtta Uyanýþ Dergisi
 
Tarih: 25 Nisan 2009 Cumartesi
Saat: 18.30- 19.30
Yer: Konferans Salonu 2
Panel:”Eflatun Nuri ile birlikteyiz”
 
Konuþmacýlar:
Yaþar Aksoy, Mustafa Yýldýz, Zafer Güven, Hakan Boyav,
Sadýk Pala, Mümin Durmaz, Savaþ Ünlü.
Düzenleyen: Uluslar arasý Ýzmir Araþtýrma Merkezi.