DON QUÝCHOTTE KARIKATÜR KOMISYONU’NDAN “NASREDDIN HOCA YARIÞMASI”NDA YAPILAN BIR USUL HATASI TESPITI

dqcommittee3-bant.jpg

„Don Quichotte Karikatür Komisyonu“ ilk olarak, „27. Nasreddin Hoca Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’nda seçici kurulun aldýðý yanlýþ bir kararý gündeme getiriyor.. Aþaðýda örnekleri görülen her iki karikatür iki deðiþik yarýþmada da ödül aldý. Buraya kadar olaðan dýþý bir durum yok. Ancak, Nasreddin Hoca þartnamesindeki ikinci madde aynen þöyle:

 

b) The cartoonists are free to participate with already published works as long as these works have not previously been awarded in any other contest.

b) Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerin yayýnlanmýþ ya da yayýnlanmamýþ olmalarý aranmayacaktýr. Ancak daha önce baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.

 

Yukarýdaki maddeden de anlaþýlacaðý gibi yarýþmada ödül alan Musa Gümüþ’ün karikatürü belirtilen maddeye ters düþmektedir. Çünkü Musa Gümüþ, ayný karikatürün bant/strip çalýþmasýyla “Akþehir Nasreddin Hoca Bant Yarýþmasý”nda daha once üçüncülük ödülü almýþtýr. Bu noktada açýkça bir þartname ihlali söz konusudur. Komisyonumuzun görevi, karikatür konusunda etik olarak en doðru, adaletli ve tartýþmasýz kararlarýn alýnmasý yönünde olacaktýr. Söz konusu çalýþmalarý aþaðýda sunuyoruz. Kiþi ayýrmadan/kayýrmadan sadece “etik karikatür” görevi yapacak komisyonumuz bu doðrultuda düþünen tüm çizer dostlarýmýzdan, ustalarýmýzdan da destek beklemektedir.

 

Don Quichotte Karikatür Komisyonu

similarcartoons.jpg