DON QUICHOTTE’TAN HABERLER…

haberler-bant2.jpg

dq-family.jpg
DON QUICHOTTE AÝLESÝ BÜYÜYOR..

 

Don Quichotte, yýllardýr özenle korumaya çalýþtýðý çizgisinden sapmadan, her gün daha da büyüyor ve çoðalýyor. Artýk dünyaca tanýnmýþ çizerler, bizlere çizgilerini bizzat gönderiyor, karikatürlerinin sergilendiði linklerden karikatür kullanmamýza izin veriyorlar. Iran, Suriye, Tebriz, Azarbeycan ve Feco sitelerinin bize desteklerinin yaný sýra; Carlos Latuff, Derek Easterby, Farhad, Julian Pena Pai, Rene Bouschet, Willem Rasing, David Baldindger’den sonra; Marcin Bondarowicz, Nizar Outhman, Bahram Azimi, Pavel Botezatu, Hasan Fazlic, Mohamed Alafia gibi tanýnmýþ ustalar da artýk Don Quichotte ailesinde…

 

“DON QUICHOTTE’S FREUNDE e.V.”

 

Geçtiðimiz ay kurulan “Don Quichotte’s Freunde-Don Kiþot’un Arkadaþlarý” adlý derneðimiz faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. 31 Temmuz’da AB komisyonu’na iki yýllýk bir proje baþvurumuzu gerçekleþtirdik. Karikatür Okulu, derginin her ay düzenli yayýnlanmasý, rutin olarak her yýl uluslar arasý yarýþmalarýn ve sergilerinin  Almanya’nýn deðiþik eyaletlerinde ve Avrupa’nýn deðiþik ülkelerinde sergilenmesini içeren projemiz onaylandýðýnda Don Quichotte’un yýllardýr verdiði mücadelenin de meyveleri yavaþ yavaþ alýnmaya baþlayacak.

Yine derginin her ay düzenli yayýnlanabilmesi yönünde DeutscheBank “Bankamýz” projesi yetkilileriyle de görüþmelerimiz baþladý. Bu görüþmelerden de olumlu bir sonuç çýkmasý halinde bir yýlý aþkýn süredir sizlerle sadece internet üzerinden buluþan dergimiz 11. sayýsýyla kaldýðý yerden yayýnlanmaya devam edecek…

 

DON QUICHOTTE SERGÝLERÝ

 

Eylül ve Ekim aylarý Don Quichotte için oldukça yoðun geçecek. Eylül ayýnda Rheinland Pfalz eyaleti Ýçiþleri Bakanlýðý’nca bize teklif edilen “AB yolunda Türkiye” sergisinin yaný sýra, 20 Ekim’de Reutlingen’de de “Göç” sergimiz açýlýyor. Hemen ardýndan 30 Ekim tarihinde (Bu tarih ayný zamanda Almanya ve Türkiye arasýnda 1961 yýlýnda imzalanan iþçi anlaþmasýnýn 46. yýldönümü) Berlin’de Büyükelçiliðimizin tüm organizasyonu üstlendiði “Göç” sergimiz gerçekleþecek. Aralarýnda Almanya Baþbakaný Angela Merkel’in de bulunduðu yaklaþýk 800 davetlinin gelmesi beklenen sergi Berlin Türkevi’nde açýlacak. Serginin bir ay sürmesi planlanýyor.