“DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”…

dqcommittee3-bant.jpg

“Don Quichotte” olarak, karikatur yarismalari sonuclari dahil, karikatüre ait tartýþýlacak, gündemde hangi konu varsa onu ele alýp irdeleyecek, görüþ belirtecek, yönlendirecek bir „Karikatür Komisyonu“ kuruyoruz. Bu konuda dünya karikaturunu yakindan taniyan deneyimli cizerlerden olusan bir listemiz þimdiden oluþtu bile.. Aralarýnda Marcin Bondarowicz, Carlos Latuff, David Baldinger, Benjamin Heine, Ana Von Rebeur, Nizar Outhman, Mario Sughi, Eray Özbek, Firuz Kutal, Hicabi Demirci, Oðuz Gürel, Hayati Boyacýoðlu, Hüseyin Çakmak’ýn da olduðu bu liste daha da çoðalacak..

Dünyada düzenlenen yarýþmalarda en çok baþ aðrýtan konulardan biri de „benzer-kopya“ karikatür konusu.. En son düzenlenen „Nasreddin Hoca“ yarýþmasýnda seçilen birinci karikatürün benzeri 12 yýl önce bir italyan çizer tarafýndan çizilmiþ. Herkes bu karikatürün resmen kopya olduðunda hemfikirken, dernek yönetimi, juri üyeleriyle tekrar bu konuyu görüþüp karar almak yerine, karikatürün „benzer“ olduðuna karar verdi. Ancak, bu konunun daha uzun süre gündemden düþmeyeceði anlaþýlýyor..

„Don Quichotte Karikatür Komisyonu“  bu gibi tartýþmalý konularý irdeleyecek, karikatürün önünü daha da açmak için ilkeli, dürüst bir yaklaþýmla görev yapacak. Dünyanýn en tanýnmýþ çizerleri seve seve bu komisyonda görev alacaklarýný belirttiler… Komisyonda yer alan yabancý ve Türk çizerlerden bazýlarýnýn komisyonumuzla ilgili düþünceleri þöyle:

 

Dear Friend Erdogan Karayel,
With Pleasure!
Thank you for your proposal and invitation to this COMMITTEE.
It will be a honour to serve on a committee and I will try to be of
service and help you in our activity.
I am convinced that is very useful and needful step to clarification
many present inconsistency and doubts respecting Cartoon and cartoon
contest especial. Thanks again. I will be waiting for news.
Please stay in touch.
With Best Wishes,

Marcin Bondarowicz/Poland

***

 

If you think I can contribute with anything, I’m in!
🙂

Carlos Latuff/Brazil

***

Sevgili Erdoðan,
Onur duyarim.
Sevgiler…

Eray Özbek/Turkey

***

 

It’s my pleaser dear ER
I think this committee is most important..
and i so honored to be in..

Nizar Outhman/Syria

***

 

Dear Erdogan,
I am not sure what you mean by
“bring alternative visions for results of cartoon contests”
but I would be happy to be involved in whatever
way I can be helpful.

David Baldinger
USA

***

 

Thanks Erdogan for asking me.
I would be more than happy to be part of such a cartoon committee.
I am certainly available.
And as I hope I will be able to make all the requirements
let me thank you for the trust you honoured me with!

Mario Sughi / Ireland

***

 

I say yes !

Ana Von Rebeur
Argentina

 

***

 

Bu oluþumda yer almaktan
onur duyarým..

Hicabi Demirci
Turkey

***

Dear Erdogan,
I apologize for the late reply.
Of course I’m in.
I still have a few cartoonists’ interviews to present.
I’m honoured to be part of the Committee and generate more debate with others!
Good idea,
Benjamin Heine /Belgien