” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”

dq-cartooncommittee-bant.jpg

KOMÝSYONUMUZUN 41. ÜYESÝ SEVGÝLÝ ÞEVKET YALAZ. OTUZ YILI AÞKIN ZAMANDIR ÇÝZEN DOSTUMUZ, O KADAR ALÇAKGÖNÜLLÜ VE MÜTEVAZÝ KÝ, BUNCA USTANIN ARASINDA YER ALABÝLECEÐÝNE ÝKNA ETMEMÝZ PEK KOLAY OLMADI.. ARAMIZA HOÞ GELDÝN ÞEVKET YALAZ..

DEAR SEVKET YALAZ,
WELCOME TO “DQ-CARTOON COMMITTEE”

sevket_yalaz-foto.jpg

Sevgili Erdoðan,
Komisyon’da beni de
 gormek istemen onurlandýrýcý
Çok t
eþekkürler,  saygýyla kabul ediyorum.
Bu kadar onemli
çizerin arasina girmek benim icin de onurdur.
S
aygýlar, baþarýlar…

Dear Erdogan,
I’m honoured to take part in this interesting initiative as a member of the
“Don Quichotte Cartoon Committee”.
I’m sure that opinions and point of views of cartoonists from different
countries will bring good to cartoon world.
Best wishes.    


Þevket Yalaz – Turkey

sevket_yalaz.jpg