“DIGITAL CORTOON POLL” IN TABRIZCARTOON, RAHIMCARTOON AND AZCARTOON…

digital-bant2.jpg

KARÝKATÜR YARIÞMALARINDA "DÝJÝTAL" KARÝKATÜRE DE YER VERÝLMESÝ AMACIYLA BAÞLATTIÐIMIZ ANKETE VE SONUÇLARINA DÜNYANIN ÖNDE GELEN KARÝKATÜR SÝTELERÝNDEN FECO, IRANCARTOON, TABRIZ, SYRIA VE AZERBAYCAN CARTOON SÝTELERÝ GENÝÞ YER VERDÝLER. BU ANKETÝMÝZÝ DESTEKLEYEN DÜNYA MÝZAHINA KARÞIN, BÝZÝM ÜLKEMÝZ DERNEKLERÝ NEDENSE BU KONUDA SESSÝZ KALMAYI TERCÝH ETTÝLER. ÖZEL MAÝLLE GÖRÜÞLERÝNÝ SORDUGUMUZ KARÝKATÜR VAKFI, KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ VE ANADOLU KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ YÖNETÝCÝLERÝ DÝJÝTAL KARÝKATÜR KONUSUNDA OLUMLU VEYA OLUMSUZ BÝR GÖRÜÞ BÝLDÝRMEDÝLER. VE BÝZ BÝR ANLAMDA YÝNE DÜNYA MÝZAHINDAN AYRI DÜÞTÜK.. HALBUKÝ ORJÝNAL KARÝKATÜRLERE ÖNCELÝK VERMÝÞTÝK. ONUN YANISIRA DÝJÝTAL KARÝKATÜRLERE DE YARIÞMALARDA YER VERÝLMESÝNÝ, BUNUN HEM KATILIMI ARTTIRACAÐINA, HEM TEKNÝK VE KALÝTE ZENGÝNLÝÐÝ GETÝRECEÐÝNE, HEM DE KATILIMCI AÇISINDAN PRATÝK VE UCUZ OLACAÐINA ÝNANDIÐIMIZI BELÝRTMÝÞTÝK.
DON QUICHOTTE OLARAK TÜRK VE DÜNYA MÝZAHINI BÝRLEÞTÝRMEYÝ BÝR FELSEFE EDÝNDÝK. ÜÇ YILLIK GEÇMÝÞÝMÝZDE ELÝMÝZDEKÝ OLANAKLAR ÇERÇEVESÝNDE BUNU YAPMAYA ÇALIÞTIK. DÜNYA GÜNDEMÝNÝ ÝLGÝLENDÝREN KONULARDA AÇTIÐIMIZ YARIÞMA VE SERGÝLER, DON QUICHOTTE’U DÜNYA MÝZAHINA HER GEÇEN GÜN BÝRAZ DAHA YAKLAÞTIRDI. ARTIK BÝZ KARÝKATÜRCÜLERDEN ÇÝZGÝLERÝNÝ YAYINLAMAYI ÝSTEMÝYORUZ, ONLAR BÝZDEN ÇÝZGÝLERÝNÝ YAYINLAMAMIZI ÝSTÝYORLAR. BUNDAN DAHA GÜZEL BÝR ÞEY OLABÝLÝR MÝ? HER NE KADAR UZAK OLSAK TA, TÜRKÝYE’DE "MÝZAH ALANINDA NELER OLUP BÝTÝYOR"UN YANISIRA POLÝTÝK VE SOSYAL TOPLUM YAÞAMINDA OLAN HABERLERE DE UZAK KALMAMAYA ÇALIÞIYOR, DEÐERLÝ ÇÝZER DOSTLARIMDAN BU KONUDA ÇÝZGÝ DESTEÐÝ DE ALIYORUZ GÖRDÜÐÜNÜZ GÝBÝ. TÜM BU GÜZEL GELÝÞMELERE KARÞIN DON QUICHOTTE, HEDEFLERÝNE TAM OLARAK ULAÞAMADI NE YAZIK KÝ, BUNUN NEDENÝ DE BELLÝ. AMA BÝTMEK BÝLMEYEN BÝR ENERJÝ VE HIRSLA GÜN BE GÜN BU YOLDA ADIM ADIM DA OLSA ÝLERLEDÝ. GEÇEN HAFTA KURDUÐUMUZ VE BUGÜN NOTER KANALIYLA HUKUKÝ VARLIÐI KESÝNLEÞECEK "DON KÝÞOT’UN ARKADAÞLARI" DERNEÐÝ UMARIM BÝZÝ BELÝRLEDÝÐÝMÝZ HEDEFLERE DAHA BÝR YAKLAÞTIRACAK. YERÝ GELMÝÞKEN, BÝZÝ MÝZAH ARENASINDA YALNIZ BIRAKMAYAN, ÇÝZGÝ VE YAZILARIYLA DESTEKLEYEN DOSTLARIMIZA BÝR KEZ DAHA TEÞEKKÜR EDÝYORUM..
MÝZAH AÝLESÝNE YENÝ KATILAN ARKADAÞLARIMIZIN GAYRETÝNÝ VE ÇABALARINI GÖRMEK SEVÝNDÝRÝCÝ. ANCAK, DON QUICHOTTE OLARAK, BELKÝ ÝLERDE TARTIÞMAYA AÇACAÐIMIZ BAÞKA BÝR KONU VAR ÝLGÝMÝZÝ ÇEKEN.. KARÝKATÜR ÝÇÝN YAPILAN TÜM ÇABALARA KARÞIN "ESTETÝK" ANLAMDA TÜRK ÇÝZERLERÝN ÇÝZGÝLERÝNÝN DÜNYA KARÝKATÜRÜNE ORANLA DAHA GERÝDE KALDIÐI DA BÝR GERÇEK. YILLARDAN BU YANA NEDENSE ÇÝZGÝLERÝ ÖZELLÝKLE ULUSLARARASI ARENADA SES GETÝREN, HATTA EKOL GETÝREN ÇÝZERLERÝMÝZ BÝR KAÇ ÖRNEK DIÞINDA PEK ÇIKMADI. ÇÝZGÝLER SANKÝ BÝRBÝRÝNÝN KOPYASI.. ELBETTE BUNDA GIRGIR EKOLÜNÜN ETKÝSÝ BÜYÜK. ARMUT KAFALI, KOCA BURUNLU KOMÝK SURATLAR VE ABARTILI BEDENLER "KARÝKATÜR"ÜN EVRENSEL BOYUTUNDA YETERSÝZ VE GÜDÜK KALIYOR. MÝZAH ÜZERÝNE GÖRÜÞLERÝNE ÖNEM VERDÝÐÝMÝZ VE YAZILARINI SEVEREK OKUDUÐUMUZ BÝRÇOK ARKADAÞIMIZ "ÇÝZGÝ" KONUSUNDA BU ÖZELLÝKLERÝ TAÞIMAKTA NE YAZIK KÝ.. O YAZILARI YAZAN ARKADAÞLARIMIZIN TEORÝK BÝLGÝLERÝNÝN YANISIRA ÇÝZGÝLERÝNÝ GELÝÞTÝRMELERÝ DE GEREKÝYOR SANIRIM. DON KÝÞOT’A GELEN HER ÇÝZGÝYÝ YAYINLAYAMAMAMIZIN NEDENÝ BU BÝRAZ DA… TÜRK ÇÝZERLERÝN ÇÝZGÝ KONUSUNDA  KENDÝLERÝNÝ GELÝÞTÝRMELERÝ TEMENNÝMÝZ UMARIM "UKALALIK" OLARAK ALGILANMAZ. ELBET, HERKES BÝZLER GÝBÝ AKADEMÝK EÐÝTÝM ALMADI, ANATOMÝ VE PERSPEKTÝF KONUSUNU DERS OLARAK OKUMADI. ANCAK, DÜNYA MÝZAHINA BAKTIÐIMIZDA "ALAYLI" TABÝR ETTÝÐÝMÝZ NÝCE BÜYÜK USTA VAR. BÝZDE NEDEN OLMASIN?! EÐER GERÇEKTEN MÝZAHA VE KARÝKATÜRE GÖNÜL VERMÝÞSEK, BU EKSÝKLÝÐÝMÝZÝ DE ÖZEL ÇABAYLA BELLÝ BÝR DÜZEYE GETÝREBÝLMEK MÜMKÜN, YETER KÝ ÝSTEYELÝM…
BÝRAZ "SÜRÇ-Ý LÝSAN" ETTÝK AMA SANIRIM BU GEREKLÝ BÝR "TEMENNÝ-UYARI" ÝDÝ. ARTNÝYETLÝ BÝR SAPTAMA DEÐÝL, KESÝNLÝKLE "ART" NÝYETLÝ BÝR YAKLAÞIM, BUNA ÝNANMANIZI ÝSTERÝM.. KARMAÞIK GÜNLERDEN GEÇTÝÐÝMÝZ TÜRKÝYE’DE "NASIL BÝR TÜRKÝYE?"NÝN YANITINI BULACAÐIMIZ 23 TEMMUZ SONRASI BÝZ ÇÝZERLERÝN IÞIL IÞIL ÇÝZGÝLERÝYLE EMÝNÝM ÇOK DAHA GÜZEL BÝR TÜRKÝYE YARATILIR. HÝÇ DEÐÝLSE TEMENNÝLERÝMÝZ BU YÖNDE OLMALI DERÝM.. SEVGÝ VE ÇÝZGÝYLE KALIN…

ERDOÐAN KARAYEL

yesno-az-ra-tab.jpg

http://azcartoon.bravehost.com
http://www.tabrizcartoons.com/en/detail.asp?ID=433
http://www.rahimcartoon.com/detailen.asp?ID=759