DAMDAKI MIZAHCI SON KEZ UYARIYOR…

secim2007-bant.jpg

damdaki mizahçý soruyor:
SEÇÝM ANKETLERÝNE ÝNAT
SANDIÐA GÖMMEYECEK MÝSÝN
ÞU AKP’YÝ?..

ampul.jpg

 

Rezillik ötesi günlerden geçiyoruz boðucu bir Temmuz sýcaðý içersinde… 84 yaþýna gelmiþ, ayakta durmakta zorlanan zavallý bir ihtiyardan farký olmayan koca bir ülke için kum saati aktý da aktý… O kumlarýn son taneleri düþüyor þimdi… O kumlar ki, kum saatinin altýnda özenle birikti, biriktirildi uzun yýllardýr… O kumlar ki, üzerlerinde develerin gezmesi yakýn kumlar… Hem küresel ýsýnma ve Ýslamsal yamulma anlamýnda… Damdaki Mizahçý olarak, 45 yýla yaklaþan ömrümde bu kadar soluk alamadýðým, bu kadar baský yaþadýðým, bu kadar aþaðýlýk bir dönem daha anýmsamýyorum… 5 yýlý bulan AKP iktidarý kendi çocuklarýný bir kaç trilyonluk "GEMÝCÝK" sahibi yaparken, karþý görüþtekileri iþlerinden bile etti. Hayatýmýn en berbat günlerini bu iktidar sayesinde yaþadým, yaþýyorum… Ýþlerimin çoðu bu iktidar düzeninin yarattýðý ortam sayesinde bitirildi. Ýnternetten hiçbir karþýlýðý olmayan þu çýðlýðýmýzý da yakýnda kesebilirler. Bunlardan herþey beklenir. 22 Temmuz bu ülke için SON VÝRAJDIR… Zaten pek çok þeyini yitirmiþ, ayakta zor duran bu ülke, yeni bir AKP iktidarýyla hepten bitecektir, en azýndan bizler biteceðiz bu çok açýk… Bu seçimin belki de o yüzden pek þakasý, mizahý bile yapýlamadý. Çünkü vaziyet o kadar vahim ki, mizah ancak kara mizah olarak karþýmýzda… Borsasýnýn yüzde 71’i yabancýnýn eline geçmiþ, halkýn zerresini ilgilendirmeyen, hatta yükseldikçe bu halký daha da fakirleþtiren aþaðýlýk bir borsa düzeni… Her gün ortaya çýkan yeni bir AKP yolsuzluðu, rezilliði, hýrsýzlýðý… Ýðrenç ötesi, ruhunu satmýþ bir medya… Birbirinden aþaðýlýk seçim anketleri, her þeyiyle AKP’ye DESTEK olan bir medyada günlerdir çarþaf çarþaf yayýnlanýyor. Ýþi öyle bir hale getirdiler ki, AKP’nin oy oraný Tarhana Erdem adlý "Ak" saçlý zatýn anketinde yüzde 48’e kadar çýktý… Buna ancak "OHA" denir, "ÇÜÞ" denir, "YOK DEVE" denir kardeþim… Sýradan bir Ortadoðu ülkesi olmaya hazýrsanýz "Yok deve" demenin anlamý da yok tabii ki… N’oluyoruz yahu, biz baþka bir ülkede mi yaþýyoruz?.. Geçmiþte 2 kez sandýk görevlisi olduðum için, bu anket sonuçlarý, bizleri birþeylere hazýrlýyorlar mý dedirtiyor bana, çünkü "partisiz" biri olarak görev yaptýðým seçim sandýklarýnda herþeyin ne kadar da SAKAT olduðunu, her türlü suistimalin rahatlýkla yapýlabildiðini GÖRDÜM ben… Sesimi yükselttiðim oranda, oylar çöpe gitmedi o sandýklarda… Sandýklarda her türlü üçkaðýt mümkün bu ülkede… unu da en iyi baþaran þu anda iktidar olan AKP zihniyetidir… Yani zaten oy güvenliði olmayan, sahtekarlýðýn dizboyu olduðu bir sandýk vaziyeti varken, bu yüzde 48 laflarý insan olanýn midesini bulandýrýyor, canýný sýkýyor… Ama Tarhana Erdem adlý "Ak" saçlý zat geçen seçimde de yüzde 20’ye yakýn oranda yanýlmýþ neyse ki… Umarýz bu kez de yanýlýr ama bu yaptýðý da yanýna kar kalmamalý…

ANKETÝNÝ AL DA GÝT!

Bu seçim anketleriyle ve bugüne dek Özal-Çiller-Mesut Yýlmaz dönemlerinde bile görülmemiþ oranda büyük bir MEDYA DESTEÐÝYLE, bunun da üstüne bu ülkeyi zerre kadar tanýmayan dýþ destekle AKP, kýrmýzý halýlarýn üzerinde bir seçime gidiyor… Eðer 2002’de aldýðý yüzde 34’ün altýnda bir oy almazsa benim için bu ülkede artýk pek çok þey bitecektir… Ne kadar yalnýz kaldýðýmýzýn resmi alnýmýzýn ortasýna çakýlacaktýr ki, iþte o zaman ne yapacaðýmýz belli olmaz, zira kendi adýma bulunduðum damda artýk durmak daha da zorlaþacak. Umarým tüm desteklere raðmen, ne yazýk ki kuru kalabalýðý epeyce fazla olan þu halkýn içinde hala "insanca" birþeyler kalmýþtýr ve kendi hayatýyla birlikte, elden giden ülkesine sahip çýkarak, AKP’yi yüzde 34’ün altýna, hatta 30’lara kadar indirir ve ona iyi bir tokat atar, bu ülkede böyle bir halk hala var mý , göreceðiz… AZ KALDI…

http://damdakimizahci.blogspot.com/