CÝHAN DEMÝRCÝ&MUSTAFA KIRAN KÝTAPLARINI ÝMZALADILAR…

cihan-mustafa-imza

Ýki mizah yazarýndan imza gününde güçbirliði!  

Mizah yazarlarý Cihan Demirci ile Mustafa Kýran geçtiðimiz hafta sonu Beyoðlu Ýstiklal Kitabevinde yeni kitaplarýný okurlarýna imzaladýlar. Muhalefet partilerinin güçbirliði yaptýðý ya da yapamadýðý þu günlerde,  "güçbirliði yapmak asýl muhalif ses olan mizahçýlara yakýþýr" diyen iki mizah ustasýnýn Kas Hastalýklarý Derneði yararýna düzenlenen imza gününü Candan ve Erdem ikilisi keyifli bir müzik dinletisiyle renklendirdiler. Cihan Demirci, imza gününde Turkuaz Kitaplýðý'ndan yayýnlanan özgün baþbakan fýkralarýndan oluþan son kitabý "RTE Garantili Fýkralar"ý, Mustafa Kýran da Nokta Kitap'tan çýkan "Adýmýz Çýkmýþ Türklere" adlý yeni kitabýný imzalarken, kitap telifinin baðýþlandýðý Kas Hastalýklarý Derneði üyeleri ve çalýþanlarý imza gününe büyük ilgi gösterdiler. Müthiþ bir sýcaða raðmen, 3.5 saati bulan, bu müzikal imza gününe pek çok okur katýlýrken, imza günündeki tek karikatürcü Vahit Akça idi!.. (Bu son satýrlar; mizah dünyasýnýn etkinliklere olan ilgisizliðinden her daim þikayet eden Erdoðan Karayel'in dikkatinedir!)