CÝHAN DEMÝRCÝ’DEN “RECEP TAYYÝP ERDOÐAN FIKRALARI” KÝTABI ÇIKTI!..

haberler-bant

 

cihan-rte

 

RTE fýkralarý

Cihan Demirci'nin kaleminden

'ilk kez' kitaplaþtý!..

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bakanlar üzerine yazýlan "ilk fýkra" kitabý olma özelliðini taþýyan: "RTE Garantili Fýkralar" Turkuaz Kitaplýðý'ndan çýktý. Bu kitaptaki "özgün" fýkralarda uzunca bir süredir unuttuðumuz bir fýkra türüyle karþýlaþacaðýz: "Politik Fýkralar" Politik fýkralar kuyruðuna basýlan bir kedinin cýyaklamasý gibidir. Epeydir kuyruðumuza basýlmasýna raðmen ülkemizde politik fýkralarýn sesi pek duyulmuyordu, duyulamýyordu… Bu kitapta; çoktandýr dýþladýðýmýz bir mizah ve birbirinden vurucu özgün; RTE garantili fýkralar var. Bu fýkralar mizahýmýzýn usta kalemlerinden Cihan Demirci tarafýndan yazýldý ve yayýnlanmasý pek de kolay olmadý.

 

150 fýkranýn yer aldýðý bu kitap "TSE" garantili deðil, daha da önemlisi "RTE" garantili bir kitap!.. Kitapta hem "RTE" fýkralarý, hem de RTE hükümetinin bakanlarýyla ilgili fýkralar bulunuyor.

 

"RTE Garantili Fýkralar" bunaldýðý anlarda mizaha sýðýnma geleneðine sahip bir toplum adýna 27 yýllýk mizah yazarlýðýnda 32 kitap yayýnlamýþ Cihan Demirci tarafýndan özenle kaleme alýndý. Mizahýn en eski ve en köklü türü olan "fýkra" bu topraklarda Nasreddin Hoca'lardan beri var olmuþtur. Zekaya dayalý muhalif bir mizah bize her zaman dayanma gücü vermiþtir. O halde; YAÞASIN MÝZAHIN MUHALÝF VE GÜLÜMSEYEN GÜCÜ!..

 

http://damdakimizahci.blogspot.com