CINECARTOON INTERNATIONAL CARTOON CONTEST.. THEME: “CINEMA AND WOMEN”

haberler-bant2.jpg

cinecartoon.jpg

CineCartoon Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Türkiye’de Uluslararasý Ýzmir Kýsa Film Festivali, 35 Ýzmir Film Festivali ve Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði tarafýndan düzenlenmektedir. Serginin,bundan sonraki yýllarda da festival bünyesinde kalýcý hale gelmesi düþünülmektedir. Sergi, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açýktýr.
Bu yýl yapýlacak olan serginin konusu “Sinema ve Kadýn” olarak belirlenmiþtir.

 

CineCartoon International Cartoon Competition is organised in Turkey by International Izmir Short Film Festival and 35 Izmir Film Festival. It is planned to keep this competition annually as a tradition within the festival. Competition is open to all professional and amateur cartoon artists from all countries.
The exhibit to be held this year has a theme on “cinema and woman”.


geniþ bilgi için / Genaral Info:

https://donquichotte.org/dq/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=24&Itemid=32

Katýlým formu için / Entry:

http://www.cinecartoon.net/