CIHAN DEMIRCI’DEN ORHAN ALEV ÜZERINE…

haberler-bant2.jpg


temmuz orhan alev’i de aldý…

 

Bellegim yýlar öncesine dönüyor… Orhan abiyle 1978-79’larda Gýrgýr’a-Fýrt’a karikatür götürmeye baþladýðým yýllarda tanýþmýþtým. Gýrgýr önünde kilometrelerce karikatürcü kuyruðu olan, o anlatýlamaz yýllarda… Sonra 1986-87 yýllarýnda Gýrgýr ve Fýrt’ta, özellikle de "Meþveret" sayfasýný hazýrlarken birlikte çalýþtýk. Çok az konuþan, sakin, durgun bir insandý. Daha çok iþini yapanlardandý. 70’lerin sonlarýnda Gýrgýr’da sevgili Altan Erbulak’la birlikte yaptýklarý "ÝKÝ ÜÞÜTÜK" tiplemesini çok sevmiþtim. Harikaydý ve mizah dergileri için yeni bir bir iþti. "iki üþütük"mizah dergilerinde dergi mutfaðýnda yaþananlarýn ti’ye alýndýgý ilk örneklerden biri olmuþtur. Onun 90’lý yýllardaki hayallerinden biri MAD dergisinin Türkiye’ye adapte edilmiþ halini çýkarmaktý. Bunu ilk denemesinde, beni de kadroya almýþtý. Caðaloðlu’nda Milliyet Yayýnlarýnýn bize verdiði bir odada Orhan Alev’le beraber derginin çalýþmalarýna baþlamýþtýk. O zamanlar yayýnlarýn genel müdürü olan Muhittin Kazýmoðlu, az çile çektirmedi Orhan aðabeye. Maketler, maketler, maketler ve bir türlü çýkamayan bir dergi… O öylesine müthiþ derecede sakin ve durgun bir insandý ki, onun yerine ben sinirleniyordum yaþananlara. Epeyde çalýþýldý ama sonuçta adý "ÇATLAK’S" olan bu "MAD" uyarlamasý dergi bir türlü çýkamadý. Biz zamanýnda böyle çýkmayan çok dergide çalýþtýk zaten… Hey gidi günler… Derken yanýlmýyorsam 2000 yýlýnda bu kez Yalvaç Ural’la birlikte, Aksoy Yayýnlarý’ndan, hem de adý "MAD" olan dergisini çýkardý Orhan Alev. Onunla son olarak, benim de son büyük gazete maceram olan "KÝRPÝ" dergisinde çalýþtýk. 2003 yýlý Haziran ayýnda, gene Yalvaç Ural’la, Orhan aðabeyin koordinatörlüðünde Milliyet gazetesi "KÝRPÝ" adlý mizah ekini verdi. Bu ekin özelliði medyada verilen son mizah eki oldu. 4 yýldýr gazetelerde baþka bir ek çýkmadý. Þimdilik gazetelerin verdiði son ekin, ekibini toparlayan, dergiyi kotaran da oydu.

Daha önce de dedigim ve yazdýgým gibi þu Temmuz mizaha yaramýyor… Asaf Koçak, Aziz Nesin, Rýfat Ilgaz, Kemal Sunal, Necati Abacý, Oðuz Aral ve Orhan Alev… Þu ayý bir an önce bitirsek diyorum… Sevgili Orhan aðabeyi, mizah dolu o güzel günlerimiz adýna sevgiyle anýyor, ailesine, yakýnlarýna dayanma gücü diliyorum…

cihan demirci

yazýnýn tamamý ve haber icin:
http://damdakimizahci.blogspot.com

kirpimizahekikadrosu.jpg