CIHAN DEMIRCI’DEN KARIKATÜRCÜ KIYIMI ÜZERINE…

karikaturcukiyimi-bant

AÞAÐIDAKÝ MEKTUP MÝZAH YAZARI VE KARÝKATÜRCÜ CÝHAN DEMÝRCÝ TARAFINDAN MEDYADA KALAN SON DUYARLI KALEMLERE BÝR ÇIÐLIK OLARAK YAZILMIÞTIR…
 

 
 
MEDYADA KARÝKATÜRCÜ KIYIMI ve
KARÝKATÜRE ÝHANET EDEN SALÝH MEMECAN!
 
 
Medyada yaz aylarý demek tenkisat ve iþten çýkarma aylarý demektir. Bu yaz da gene ayný durumu yaþadýk, yaþýyoruz. Özellikle medya gücünün neredeyse tamamýna yakýnýn elinde bulunduran Doðan Grubundaki gazetelerden geçtiðimiz günlerde sayýsýz gazeteci gene iþten çýkarýldý. TMSF elindeki gazeteleri saymýyorum. Bunlarýn içinde, medyada sayýsý zaten bir elin parmaklarý kadar azalmýþ olan karikatürcü arkadaþlarýmýz da var.
 
Önce Posta'nýn tek çizeri Erdal Alay'ýn istifasý istendi.Sonra da Temmuz baþý itibarýyla RADÝKAL GAZETESÝNÝN TEK MUHALÝF ÇÝZERÝ EMRE ULAÞ'IN ÝÞÝNE SON VERÝLDÝ!.. Emre Ulaþ, Radikal gazetesinde neredeyse kalan tek muhalif ses gibiydi. Ýktidarý "Cilalý Taþ Devri" adlý çizgi bantýyla yorulmadan eleþtiren tek isimdi koca gazetede. Kötü yönetilmek yüzünden tüm renklerini tirajýyla birlikte birbir yitiren Radikal suçlu olarak gazetenin yüz aký bir karikatürcüyü hedef seçti!.. Emre Ulaþ'ýn iþten atýlmasýyla RADÝKAL de, tamamen AKP destekçisi Liboþ takýmýnýn gazetesi haline geldi. 
 
ÞÝMDÝ ASIL DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN CAN ALICI DURUMA GELELÝM…Böylesi bir ortamda AKP destekçisi, iktidar medyasý tarafýndan gözümüze bir baþka karikatürcü tipi sokuluyor. Sanýrýz bu kokuþmuþ düzende istenen karikatürcü tipi budur…Tüm bu karikatürcü kýyýmý yaþanýrken, kara mizahýn deðil ama mizahýn kara tarihine giren bir karikatürcü ile karþý karþýyayýz: Salih Memecan…
 
Kendisi karikatürün doðasýna karþý, ibret verici karikatürler çiziyor TMSF gazetesi Sabah'ta… Geçen pazar günü NTV'de, tamamý AKP yanlýsý konuklardan oluþan (Oya Baþar'ýn dýþýnda diyelim) körler-saðýrlar birbirini aðýrlar tarz bir programda yani "Siyaset Hakkýnda Herþey"de karþýmýza çýkan Salih Memecan'a programý sunan Kürþat Baþar ve Çiðdem Anat da soru sormaktan çok uzaktýlar ne yazýk ki. 
 
Oysa Salih beye sorulmasý gerekenler vardý. Karikatür bizim bildiðimiz bir "muhalefet" sanatýdýr ve bu anlamýyla asla "iktidar"dan yani güçten yana olmaz, olamaz. Karikatür güce ve güçlüye tapan bir sanat deðildir. Tamn tersidir. Olursa da bu yapýlana karikatür denmez.
 
Salih Memecan bugün AKP iktidarýnýn baþ karikatürcüsü haline gelmiþtir.. Yaptýðý 2 yüzyýla yakýn bir ömre sahip olan karikatür sanatýna ihanettir! Karikatürcü, iktidar kim olursa olsun, iktidarýn adamý olmaz, onlarla yakýnlaþmaz, karýsý iktidar partisinin millettvekili adayý olmaz. Ýktidar olan karikatürcü oracýkta biter.
 
Salih bey, NTV'de söyleyecek sözü de pek olmadýðý için bize Amerika'yý övdü durdu. Amerika'daki gibi 2 partinin bize yeteceðini, ikiden fazla partiye gerek olmadýðýný söyledi. 8-10 yýldýr Amerika'da yaþayan, hayata ve karikatüre ABD vatandaþý kývamýnda bakan Salih beye göre "Amerika, demokratik bir Türkiye istiyor"muþ… Her geçen gün daha da düzenin ve iktidarýn karikatürcüsü haline gelen Salih Memecan'ýn ATV'de yayýnlanan 'Bizimcity'sinde de sürekli olarak muhalefet eleþtiriliyor, iktidar övülüyor. Örneðin, halkýn Nisan-Mayýs aylarýnda mitinglerle hareketlenmesi "Halka rahat battý" þeklinde bir animasyonla gösterilebiliyor. Bir baþka animasyonda Cumhurbaþkaný A.Necdet Sezer Çankaya'nýn tepesine Nuh'un gemisini dikip "Benden sonra tufan" diyebiliyor.
 
Karikatür tarihimizin baþlangýç yýllarýnda da benzer karikatürcüler görülmüþtür ama uzun yýllardýr böylesi ilk kez karþýmýza çýkýyor. Bu özelliðiyle giderek karikatürün karanlýk tarihine geçen Salih Memecan beye göre, uzun zaman sonra kendine gelmeye baþlayan bir halka "rahat" batmýþ. Kendisi belli ki AKP iktidarýnýn yaðcýlýðýný yapan bir karikatürcü olarak Amerikalarda belli ki pek rahat yaþýyor ama ne halk, ne de mizahý "muhalefet sanatý" olarak gören "gerçek" mizahçýlar Salih bey gibi rahat deðiller, yani rahat olmayana rahatýn batmasý söz konusu deðildir, o yüzden rahat kime batýyor gelin siz karar verin diyorum.
 
Vaziyet çok vahimdir. Eðer 22 TEMMUZ'da bir þeyler deðiþmezse iktidar elinde kukla olmuþ bir medya mutlaka yeni Salih Memecan'lar üretip piyasaya sürecek, bu arada gerçek muhalif karikatürcüler bir bir yok edilecek…
 
29 yýlýný mizaha vrmiþ bir mizah emekçisi olarak; bunca toz duman içinde yaþanan bu çirkinlikleri de duyun, görün, yazýn, bahsedin, sahip çýkýn istedim. Gelin, bu ülkenin yürekli kalemlerinin hala var olduðunu göstermek adýna, iktidar maþasý olmuþ renksiz-tatsýz bir medyaya hayýr diyerek SESÝMÝZÝ YÜKSELTELÝM… 
 
Sevgilerimle…
 
 
KALEMÝNDEN BAÞKA HÝÇBÝR GÜCÜ OLMAYAN
Baðýmsýz karikatürcü-Mizah yazarý
CÝHAN DEMÝRCÝ