CIHAN DEMIRCI… SIVAS KATLIAMI 14. YILINDA…

sivaskatliami-bant

cihan-madimak2

Sevgili karikatürcü arkadaþlar, karikatür dostlarý, bugün 2 TEMMUZAradan tam 14 yýl geçti… Aradan geçen 14 yýl da o karanlýk daha da büyüdü, daha da serpildi ve iktidar oldu bu ülkede! Bugün bu ülkenin tarihindeki en kara kara, en ateþten günlerden bir gün… Ateþten kara bir katliamýn gömleðini giydiðimiz unutulmaz bir utancýn günü bugün… Bugün, asla ve asla akýldan çýkarýlmamasý gereken bir gün!.. 2 Temmuz 1993'de Sivas'ta Madýmak Otelde 'gerici' kalkýþmanýn elinde yitirdiðimiz deðerlerin anýsýna, sizlere henüz 'yayýnlanmamýþ' þiir dosyamdan, Sivas'ýn 10. yýlýnda, yani 2003'te yazdýðým bir þiirimi ileterek, karikatürcü arkadaþýmýz Asaf Koçak'ýn þahsýnda yitirdiklerimizi anmak istedim…Unutmayalým ki; yobaz yobazdýr, asla deðiþmez!

Cihan Demirci


 

2 TEMMUZ 1993

Bir otelin önünde gördüm sizi

Kapkaraydý, ateþten baþka ýþýk görmemiþ yüzleriniz

Aðzýnýzdan yüzlerce yýllýk salyalar akýyordu

Ellerinizde belediyeden size armaðan kaldýrým taþlarý

Parça parça ettiniz önce bütün camlarý

Ve onlarca asker, yitik yüzlerle sizi seyrediyordu

Azdýkça azýp, kudurdukça kudurdunuz

Baðnazlýðýn, yobazlýðýn doruklarýndaydýnýz

Kustuðunuz kinden alev aldý insanlýk

Benzin dökerek ateþe verdiniz

Maðara devrinden kalma çýðlýklarýnýzla

Yaktýnýz, yýktýnýz, yok ettiniz

Bir otel dolusu aydýnlýk insaný

Kan bürümüþtü dinbaz gözlerinizi

Yaktýkça, yok ettikçe alkýþlara boðuldunuz

Çevrenizi saran katliam kardeþlerinizce

Ve onlarca asker, yitik yüzlerle sizi seyrediyordu

Sadece askerler mi?

Koskoca bir ülke seyretti sizi o gün

O gün, bugündür bu ülke

Sizi o gün seyredenlerin ülkesi deðildir

 

Cihan DEMÝRCÝ

(2003)