CHP ENKAZI…

ozanceyhun-bant.jpg

Koca bir enkazla uðraþmak vakit kaybý 04/10/07

 

AKP’li Cumhurbaþkaný, AKP hükümeti, AKP’li bakanlar ve AKP’li milletvekilleri AB’nin en önemli baþkentlerinde, KKTC’de ve ABD’de de kimilerince “Ýkinci Cumhuriyet” diye tanýmlanan Türkiye’yi ve politikalarýný anlatmakta-lar. Oldukça da baþarýlýlar. Yurtdýþýndan Türkiye’ye izleyenler politik arenada tek bir gücü izlemekteler: AKP’yi! Her alanda karþýlarýna çýkan ve kendilerini etkileyenler hep AKP’li. “Demokrasi” ya da “insan haklarý” gibi konular söz konusu olduðunda AKP “samimi” muhatap konumunda.

AB cephesinde MHPsorun yaratmadýðý sürece kimseyi ilgilendirmemekte. DTP sadece belli bir alanda önemli bir muhatap. “DSP mi, o da ne?” dercesine bu partiye ilgisiz kalýnmakta. DP, ANAP ya da SHP artýk birer “posta kutusu” konumundalar. CHP ise Avrupalý sosyal demokratlarýn “Sosyalist Enternasyonal” ailesi içinde bile istemediði bir sevilmeyen üvey kardeþ konumunda.

Hakikaten AB genelinde “Avrupalý ve demokrat” olamamakla suçlanan, Sosyalist Enternasyonal’den atýlmasý için uðraþýlan, “AKP’li muhataplarýnýn CHP’den daha sosyal demokrat olduðuna inananlarýn” sayýsýnýn her geçen gün arttýðý ve birçok Avrupalý’ya “SSCB dönemlerini hatýrlatýrcasýna” baþkanýnýn adý hâlâ Deniz Baykal olan CHP fýrtýnada karaya oturmuþ “koca bir enkaz” konumunda. Berlin’de, Londra’da ya da Kopenhag’ta hiçbir sosyal demokrat CHP’nin önümüzdeki dönemde bir kurultay yaptýðýnda deðiþebileceðine inanmamakta.

Hoþ buna Türkiye’de artýk kim inanýyor ki? Ýmkân yok ama büyük bir mucize olsa da Deniz Baykal’m yerine Haluk Koç seçilse ne deðiþebilir? Hiç bir þey! Onca yýldýr Deniz Baykal tarafýndan sosyal demokrasiden uzaklaþtýrýlan ve eski “Doðu Bloku sistem partilerine benzetilen” bu partinin artýk enkaz diye tanýmlanacak halini sadece bir baþkan deðiþikliði düzeltemez. Ýyi niyetli bir baþkan ve ekibinin bu enkazýn altýnda kalma tehlikesi baþarýlý olma ihtimaline kýyasla çok daha fazla.

“Ama CHP bir marka”

diyerek hâlâ ona çekidüzen vermeyi savunanlara hatýrlatmakta yarar var: Doðu Alman otomobili “Trabi” de bir markaydý. Ancak artýk o markayla varýlacak bir yer kalmamýþtý. Galiba CHP’de artýk tarih olmaya aday. Türkiye’de bir daha ki genel seçime kadar CHP, DSP ya da SHP gibi yeterince denenmiþler ile gereksiz vakit kaybetmeden modern bir sosyal demokrat partinin oluþturulmasýna özlem duymak bir lüks mü? Bir enkaz geleceðe nasýl güven verebilir? Enkaz üstüne inþa etmektense yeni bir inþaata baþlamanýn vakti deðil mi þimdi?

Türkiye’nin güçlü ve doðru bir sosyal demokrasiye acilen ihtiyacý var! AB’den iyi niyetle Türkiye’yi izleyenler iþte bu yöndeki geliþmeleri görebilmek için bakmakta.. 


Ozan Ceyhun