BUCA BELEDIYESI “KENT VE TEKNOLOJI” ÖDÜL TÖRENI..

news-bant.jpg

buca_odul_toreni.jpg


Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði ve Buca Belediyesi’nce düzenlenen
Kent ve Teknoloji konulu karikatür yarýþmasýnýn ödül töreni ve sergi açýlýþý
15 mayýs 2009 cuma günü saat 18 de
Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi‘nde gerçekleþtirildi.
Sergilenmeye deðer görülen karikatürlerin çizerlerine katýlým belgelerinin verildiði törende
albümün çizerlere daðýtýmýna da baþlandý.
Albüm, karikatürlerine albümde yer alan çizerelere ulaþtýrýlacak.