BÖYLE BASBAKAN’LAR DA VAR….

haberler-bant2.jpg

Ýtalya Baþbakaný Prodi karikatüriste teþekkür etti!..


Güvenoyu alamayýp istifa eden Ýtalya Baþbakaný Prodi kendisi hakkýnda ölüm ilaný veren karikatüriste teþekkür etti.

Ýtalya’da Baþbakan Romano Prodi’nin, hükümetin güvenoyu alamamasýnýn ardýndan kendisi hakkýnda ölüm ilaný ve taziye mesajý yayýmlayan karikatüristi telefonla arayarak, kendisine teþekkür ettiði ortaya çýktý. Ýtalyan basýnýnda bugün çýkan haberlere göre, L’Unita gazetesinde çalýþan ünlü karikatürist Laura Pellegrini, teþekkür için kendisini arayan kiþinin baþbakan olduðuna inanamadý.

Karikatürlerini “Ellekappa” diye imzalayan Pellegrini, L’Unita gazetesinin Pazartesi günü çýkan “M” ekinde kendisine ayrýlan sayfayý, karikatür yerine Prodi hakkýndaki ölüm ve taziye mesajlarýyla doldurmuþtu. Ölüm ilaný ve taziye mesajlarýný içeren 11 kutucukla doldurulmuþ sayfadaki tek konuþma balonunda ise Prodi kastedilerek, “Benim için artýk o ölmüþ biri” cümlesi yer almaktaydý.

Kendisi hakkýndaki bu mizahý tebessümle karþýlayan Prodi, daha sonra karikatürist Pellegrini’ni telefonla arayarak, “Çok eðlendim biliyor musunuz? Zor günlerde mizah insanýn moralini düzeltiyor. Bu nedenle size teþekkür ettiðimi belirtmek için arýyorum” dedi. Prodi, gelen telefon nedeniyle þaþkýnlýk içerisindeki Pellegrini’ye, “Hükümetim güvenoyu alamadý, ama ben ölmüþ deðilim. Hayattayým ve sapasaðlamým” diye konuþtu.

Pellegrini, kendisini arayan kiþinin gerçekten Prodi olduðunu ise ancak telefon görüþmesi bittikten sonra anlayabildi. O an kendisine bir þaka yapýldýðýný zannettiðini belirten Pellegrini, “Telefonda fazla bir þey söyleyemediðim için üzgünüm. O konuþurken ben, arkadaþlarýn beni iþlettiðini düþünmekle meþguldum” dedi.

Pellegrini, telefon konuþmasý sýrasýnda, hattýn diðer ucundaki kiþinin Prodi olduðuna inanmadýðýndan, “Hadi, býrak þu taklitçiliði” dediðini de kaydetti. Ýtalya’da sol demokratlarýn yayýn organý olan L’Unita gazetesinin karikatüristi Pellegrini, Prodi’nin bu jestini takdire þayan bir davranýþ olarak niteleyerek, “Baþýnýn böylesine dertte olduðu bir dönemde, kendisini konu alan karikatürlere göz atmasý gerçekten takdir edilesi bir durum. Üstelik bununla yetinmeyip, seni arayarak ne düþündüðünü de açýkça söylüyor” diye konuþtu. (AA)

 

prodi.jpg