BLOGGER.COM OFFLINE IN TURKEY!

blogger.com-bant.jpg


Dünyanýn en büyük blog sitesi “Blogger”e 
Türkiye’den eriþim yasaklandý.

Þimdi de Blogger!

Biri bu komediyi artýk durdursun! YouTube yetmedi, þimdi de Blogger’a eriþim yasaðý geldi.
YouTube‘a uygulanan eriþim yasaðýnýn gündemden düþmemesi yetmiyormuþ gibi,
þimdi de blog yazarlarýnýn bir numaralý uðrak noktasý olan Blogger yasaklandý.
Þu an www.blogger.comadresine girmek isteyenler,

 
“T.C. Diyarbakýr 1. Sulh Ceza Mahkemesi 20.10.2008 tarih ve 2008/2761 sayýlý kararý gereði
bu siteye eriþim engellenmiþtir.”


mesajýný görüyor. 


Aralarýnda

bloglar.jpg

bloglarýnýn da bulunduðu binlerce özel bloga Türkiye’den erisim saglanamiyor.
Kafasýna esenin herhangi bir mahkemeden aldýracagý kararla
insanlarýn telekomunikaton-iletisim özgürlügünün elinden alýnmasý örnegi
sanýyoruz bir tek Türkiye’de gerçekleþirdi o da oldu.

Dilegimiz, bu sacma sapan karardan bir an önce dönülmesi ve
internet caginda bizlere reva görülen bu büyük ayýbýn
hemen ortadan kaldýrýlmasýdýr.


DQ

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi)