“BENZER KARIKATÜRLER VE YURTICI YARISMALARI” ÜZERINE…

poll-bant.jpg

nizam-photo.jpg

NIZAMETTIN MOLLASALIHOGLU

Benzer karikatürler ve yurtiçi yarýþmalar…
 
Ben günlük karikatür çizen bir çizerim.
Çizilip çizilmediðini unuttuðum ve kendi düþüncemmiþ gibi çizdiðim karikatürüm olmuþtur.
Bu tür karikatürlerde zaten çokça þekilsel farklýlýklar vardýr.
Direk bu karikatürlere kopya demek yersizdir bence…
Sanatçýyýz ama bunun yanýnda insanýz…
Ýnsanýn bulunduðu ortamda da hata kaçýnýlmazdýr.
Önemli olan sanatçýnýn kendi kendine tespit ettiði bu hatadan geri dönmesidir.
Gerçek sanatçýnýn yapmasý da gereken budur.
Karikatür sanatýnda, konu benzerliði olduðu gibi þekilsel benzerlik de olmaktadýr.
Anatomi çizimi olmayanlar ve acemiler genelde þekilsel kopyalamaya eðilimli olmaktadýrlar.
Doyuma ulaþan veya konu kýsýrlýðý çeken usta sanatçýlarda, düþünmeye kendilerini zorlamak
istemediklerinden dolayý kopyalama yöntemini seçmektedirler maalesef.
Mahkûmlarýn kürek çekmesi, çýðlýk, ýssýz ada, elinde kuru kafa -Shakespear, idam mangasý vb.
kalýplar þimdi var, daha sonrada olacaktýr.
Burada önemli olan o simgeleri sanatçý özgün çalýþmasý içinde kullanmasýdýr.
Bir çizerimizin bir eserindeki idam mangasý, açýlan kapýdaki ýþýðý veya ýþýktan gelecek birini
kurþun yaðmuruna tutmak için beklemesi, buna güzel bir örnektir.
Burada idam mangasý anonim ama konunun tamamý özgündür.
25.Aydýn Doðan Karikatür yarýþmasýnda birinci olan Ahmet Öztürklevent, kürek mahkumlarý
esprisini baþka bir varyasyonla çizmiþ ve mansiyon ödülü kazanmýþtýr.
Konu olarak ta aralarýnda hiçbir bað yoktur.
Þimdi bu olaya “sanatçý kendi kendisini kopya etti” mi diyeceðiz?
Bir de olaya tesadüf etme ihtimalinden bahsetmek lazýmdýr.
Boyle ve Mariotte ayný çaðda yaþamýþ, birbirlerinden haberleri olmadan
ayný fizik kanununu bulan bilim adamlarýdýr.
O yüzden kanunun tamamýna Boyle-Mariotte denilmiþ ve her iki tarafýn hakký teslim edilmiþtir.
Karikatürde de bu durum söz konusu olabilir.
Böyle durumlarda yorum yaparken bu durumu da göz önünde bulundurmak gerekir.
Yukarda bahsi geçen ihtimaller ve birebir kopyacýlar olabileceði göz önüne alýnarak
jüriler 7–8 kiþiden oluþturulur.
Bu kadar fazla olmasýnýn nedeni , iki üç kiþinin kaçýrdýðýný diðerleri yakalasýn diyedir.
Böylece kimsenin emeði kimseye geçmemiþ olur.
Ýþte benim ve birçok kiþinin üzerinde durduðu konu, yurtiçi yarýþmalarda jürilerin
dikkatsiz davranmalarý sonucu oluþan haksýzlýklardýr.
Hedef ve amaç, yurtdýþý yarýþmalarda görülmeyen bu tür hata ve haksýzlýklarý
minimuma indirmek olmalýdýr.

Nizamettin Mollasalihoðlu

OTHER ANSWERS:
http://files.donquichotte.org/cartoonpool.rtf