BAYRAM HACIZADE SERGISI ESKISEHIR MÜZESI’NDE..

news-bant.jpg

bhacizadeh.jpg


Azerbaycan’dan karikatür rüzgarý
BAYRAM HACIZADE KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILIYOR
 
Azerbaycan Karikatürcüler Birliði Baþkaný Bayram Hacýzade’nin karikatür sergisi
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açýlýyor.
Azerbaycan’ýn Bakü þehrinde yaþayan ünlü karikatürcü Bayram HACIZADE’nin bizzat katýlýmýyla gerçekleþecek açýlýþ;
15 Nisan 2009 Çarþamba günü Saat: 17.30da.
 
Açýlýþýndan beri Türk ve dünya karikatürünün ustalarýný davet ederek Eskiþehirli sanatseverlerle buluþturan
Eðitim Karikatürleri Müzesi, bu kez kardeþ ülke Azerbaycan’dan çok deðerli bir  sanatçýyý konuk ediyor.
 
Azerbaycan karikatüründe çaðdaþ bir yorumcu olan Bayram HACIZADE; 1968 Bakü doðumlu. 
Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi mezunu. Karikatüre küçük yaþlarda baþlamýþ.
Henüz on yedi yaþýnda iken çizgileri basýnda yayýnlanmýþ. Kirpi adlý mizah dergisinde çalýþmýþ,
Biz ve Karikatür dergisinin baþ editörü olmuþ. Ulusal ve uluslar arasý yarýþmalara katýlmýþ, ödüller kazanmýþ.
Halen Azerbaycan Karikatürcüler Birliði baþkanlýðýný yürütüyor. Uluslararasý Molla Nasreddin Karikatür Yarýþmasý adý ile
dünya çapýnda bir organizasyon gerçekleþtiren Hacýzade, þimdi tüm karikatür dünyasý tarafýndan tanýnmaktadýr.
 
Bayram Hacýzade; Azerbaycan karikatürü ile ilgili akademik araþtýrmalar da yapmaktadýr.
2008 yýlýnda Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi’nde karikatür sanatý üzerine tez hazýrlar ve
ayný üniversitede Karikatür Tarihi dersleri vermeye baþlar.
Azerbaycan Karikatürcüleri, 100 Yýllýk Karikatür Tarihimiz, Çaðdaþ Azerbaycan Karikatürü,
Azerbaycan Karikatürü’nün Dünü ve Bugünü, Azerbaycan Karikatürü’nün Geliþlimi
adlarýnda önemli kitaplarý yayýnlanýr.
 
Bu deðerli karikatürcünün eserleri 8 Mayýs’a kadar Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi’ne baðlý Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde izlenebilecek.
 
 
BAYRAM HACIZADE KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Açýlýþ: 15 Nisan 2009   Saat: 17.30
Yer: Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi
Akcami Mah. Malhatun Sk. No: 6  Odunpazarý / ESKÝÞEHÝR
Sergi Süresi: 15 Nisan 2009 – 8 Mayýs 2009
Tel: 0 (222) 230 02 01