BAYRAM HACIZADE KARIKATÜR SERGISI ESKISEHIR’DE ACILDI..

news-bant.jpg

bhacizadesergisi.jpg

BAYRAM HACIZADE KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI

Eskiþehir’de Azerbaycan’dan karikatür rüzgarý

 
        Azerbaycan Karikatürcüler Birliði Baþkaný Bayram Hacýzade’nin karikatür sergisi Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde açýldý.
        Azerbaycan’ýn Bakü þehrinde yaþayan çaðdaþ Azerbaycan karikatürü temsilcisi Bayram HACIZADE’nin bizzat katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþ; 15 Nisan 2009 Çarþamba günü Saat:17.30da Eskiþehir’de gerçekleþti.
 
        Sergi açýlýþýný Anadolu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ö. Zühtü ALTAN yaptý. Açýlýþ konuþmasýnda Azerbaycan’ýn pek çok sanat dalýnda özellikle de müzikte çok ileri düzeyde olduðunu ve üniversitemizde Azerbaycanlý hocalardan uzun yýllardan beri yararlandýklarýný söyleyen Altan, “Ben Azerbaycan’ýn karikatürde de çok baþarýlý olduðunu þimdi öðrendim. Bayram Hacýzade’yi hem karikatürcü hem de akademisyen yönüyle tanýmaktan çok mutlu oldum” dedi.
        Müzede hepsi de renkli 58 karikatürü sergilenen Bayram HACIZADE ise “Ben Azeri diliyle konuþacaðým ve anlaþmamýzda sýkýntý olmayacak. Çünkü ayný dili konuþuyoruz” dedikten sonra “Eskiþehir’de üniversitede karikatürlerimin sergilenmesi benim için imtihan gibi. Bunu saðlayan Rektöre ve Müze müdürü Atila Özer’e minnettarým” dedi.
 
        Açýlýþa ressam arkadaþý Elþad ALÝVEY’le gelen Bayram HACIZADE;1968 Bakü doðumlu.  Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi mezunu. Karikatüre küçük yaþlarda baþlamýþ. Henüz on yedi yaþýnda iken çizgileri basýnda yayýnlanmýþ. Kirpi adlý mizah dergisinde çalýþmýþ, Biz ve Karikatür dergisinin baþ editörü olmuþ. Ulusal ve uluslar arasý yarýþmalara katýlmýþ, ödüller kazanmýþ. Halen Azerbaycan Karikatürcüler Birliði baþkanlýðýný yürütüyor. Uluslararasý Molla Nasreddin Karikatür Yarýþmasý adý ile dünya çapýnda bir organizasyon gerçekleþtiren Hacýzade, þimdi tüm karikatür dünyasý tarafýndan tanýnmaktadýr.
 
        Sergide fonda Azerbaycan müziði çalarken Eskiþehirli karikatür sanatçýlarý Beytullah Heper, Hikmet Cerrah, Erol Büyükmeriç, Kadir Aydoðdu, Sadettin Aygün, Eskiþehir Sanat Derneði Baþkaný Þehabettin Tosuner, Emekli Vali Yardýmcýsý Sinan Acar, Ýl Kültür Müdürü Ali Osman GÜL, üniversite öðretim üyeleri ve  Eskiþehirli karikatürseverler hazýr bulundu.
 
        Azeri diliyle: “Azimzadenin devamçýlarý silsilesinden müasýr Azerbaycan karikaturasý Bayram Hacýzade’nin ferdi sergisi” 8 Mayýs’a kadar Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde izlenebilecek.