ATILA ÖZER’IN YENI KITABI: KARIKATÜR YAZILARI…

haberler-bant2.jpg

aozer.jpg

Anadolu Üniversitesi öðretim üyesi Özer, son kitabýnda Eskiþehir’deki karikatür sürecinden söz ediyor…

Karikatür sanatýyla çizer ve araþtýrmacý olarak ilgilenen,
Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Atila Özer, “Karikatür Yazýlarý” isimli yeni kitabýný yayýmladý…

Prof. Özer’in bu kitaptaki yazýlarýnda, karikatürü baþka alanlarla iliþkilendirmeye çalýþýrken,
Eskiþehir özelinde yerel çabalarý, Anadolu Üniversitesi’ndeki öðrenci kulübü etkinliklerinden
Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’ne,
oradan da Eðitim Karikatürleri Müzesi’ne geçiþ sürecini belgeliyor…

Atila Özer’in daha önce yayýmlanan kitaplarý þunlardýr:”Karikatüre Selam” (1982), “Çizgiler” (1985),
“Çizgimizah” (1995) adlarýný taþýyan üç karikatür albümü ile “Karikatür Sanatý ve Reklamcýlýk” (1988) ve
“Ýletiþimin Çizgi Dili Karikatür” (1994), “Yurtdýþýnda Ödül Kazanan Türk Karikatürleri” (1995),
“Kuramsal ve Uygulamalý KARÝKATÜR” (1998) “Karikatür Müzeleri” (1999) adlý araþtýrma kitaplarý,
“Grafik Üretim Teknikleri” (1995) adlý ders kitabý, “Ödüller” (2003) biyografi kitabý…
Prof. Özer’in ayrýca çok sayýda yayýmlanmýþ makalesi de bulunmaktadýr…

(Kaynak: Karikatürcüler Dernegi)