ASKIN AYRANCIOGLU SERGILERI…

news-bant.jpg

AÞKIN AYRANCIOÐLU KARÝKATÜR SERGÝLERÝ

 

Karikatür sanatçýsý Aþkýn Ayrancýoðlu, 1. Boyabat Tiyatro Festivali, 2. Sinop Tiyatro Festivali,
1. Tarzan Kemal Çevre ve Sanat Etkinlikleri kapsamýnda karikatür sergileri açtý…
Sinop Termik ve Nükleer Santral kurulmasý baþta olmak üzere
tüm çevre felaketlerine karþý bir bilinç bileþkesi olmasý düþünülen festivaller,
çevre bilincini Sinop halkýna yaþam tarzý ve felsefesi ile aþýlayan ve yakýn zamanda
hayatýný kaybeden Tarzan Kemal anýsýna gerçekleþtirildi…
Sanatçýlar, bilim adamlarý ve akademisyenlerin katýldýðý festivaller
21-28 haziran 2009 tarihleri arasýnda; 
sokaklarda: sokak oyunlarý ve sergilerle, salonlarda; tiyatro ve panellerle,
açýk alanlarda; atölyeler, filmler, konserlerle gerçekleþtirildi…
Aþkýn Ayrancýoðlu’nun karikatürlerinin yaný sýra Ayfer Özen Hasankeyf fotoðraflarýný,
Ünal Karaca Boyabat fotoðraflarýný, SÝFAD (Sinop Fotoðraf Amatörleri Dern.) ise
çevre konulu fotoðraflarýný sergiledi.
Sergiler halkýn yoðun ilgisiyle karþýlandý.

aayrancioglu-sergiler.jpg