ANKARA’DA LATIN RÜZGARI ESIYOR…

news-bant.jpg

latinsergisi.jpg

LATÝN AMERÝKA PORTRELERÝ

 
Ankaralý Karikatüristler Latin Amerika’nýn önde gelen isimlerinin
portre karikatürlerini çizerek bir Karikatür sergisi oluþturdular…
 
Büyük Kurtarýcý Simon Bolivar’ýn Latin Amerika’yý birleþtirme düþüne saygýyla ve
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliði’nin desteði ile
15 Haziran 2009 pazartesi akþamý saat 18:30 da Çaðdaþ Sanatlar Merkezi A galeri’de
Ankaralý sanatseverlerle buluþacak olan “Latin Amerika Portreleri” Karikatür Sergisi,
22 Haziran’a kadar açýk kalacak.
 
Venezuela Bolivar  Cumhuriyeti Büyükelçisi Raúl BETANCOURT SEELAND tarafýndan
resmi olarak açýlýþý yapýlacak olan sergi, edebiyatçý, þair, fotoðrafçý,
müzisyen, ressam, devlet adamlarý gibi, sosyal, kültürel ve siyasal geliþmelerle y
akýndan ilgili olan herkese tanýdýk gelecek tarihi karakterlerden oluþuyor…
 
Venezuela’dan Simon BOLÝVAR, Küba’dan Fidel CASTRO,
Meksika’dan Frida KAHLO, Þili’den Victor JARA, Jamaika’dan Bob MARLEY,
Brezilya’dan Edison Arantes do Nascimento PELE, Uruguay’dan Eduardo GALEANO,
Arjantin’den Jorge Luis BORGES, Kolombiya’dan Gabriel Garcia MARQUEZ,
Peru’dan José Carlos MARÝATEQUÝ,
Bolivya’dan Haydee Tamara Bunke BÝDER (Tanya), Nikaragua’dan Daniel ORTEGA

sergide karikatürleri yer alan isimlerden sadece bir kaçý.
 
Ülkemizle Latin Amerika ülkeleri arasýnda kültürel bir alýþveriþ saðlanmasý yönünde
önemli bir adým olarak nitelendirilen “Latin Amerika Portreleri” Karikatür Sergisi konusunda
 ilk olmakla birlikte, sanatsal ve belgesel bir deðer de taþýmakta…
 
Karikatüristler Halil Ý. YILDIRIM, Yusuf TEMÝZ, Mert GÜRKAN ve Emre YILMAZ ‘ýn çalýþmalarý
ve Berrin CERRAHOÐLU’nun koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen serginin 
Sanat Danýþmanlýðýný ise Karikatür Sanatçýsý Nezih DANYAL üstlendi..
 
Oluþturulacak bir “Katalog” ile  daha geniþ kitlelere de ulaþtýrýlmasý planlanan Sergi,
önümüzdeki aylarda Ýstanbul ve Ýzmir’de, 2010 yýlý içerisinde ise ilham aldýðý
 Latin Amerika Ülkelerinde sanatseverlerin beðenisine sunulacak.