AND.. FINAL… IGOR NIKITIN (RUSSIA)…

dqcommittee3-bant.jpg

erdogankarayel2.jpg

 

O’ndan baþka herkes yazdý,konuþtu..
Kimimiz onu kopyacýlýkla suçladý, kimimiz ise, karikatürünün Marco de Angelis’in karikatürüyle
sadece benzeþmekten öte bir iliþkisi olmadýðýný savundu.
Dünyaca ünlü ustalar „Benzer-Kopya“ karikatür üzerine tezlerini, görüþlerini bildirdi.
Her iki karikatürü bu iki çerçevede eleþtirdiler, irdelediler..
Söz konusu karikatürlerden ilkini (1995) çizen Ýtalyan Marco de Angelis de
düþüncelerini Don Quichotte ile paylaþtý, endiþelerini dile getirdi.

Ve, sonunda Don Quichotte,
“27. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý” birincisi karikatürün cizeri
Igor Nikitin’e ulaþmayý baþardý.
Igor Nikitin’in e-mailini ingilizce ve türkçe olarak yayýnlýyoruz..

***

 

Everybody except him wrote, spoke…
Some of us blamed him for plagiarism, some uf us claimed that it is nothing
more than a similarity between his and Marco de Angelis’s cartoon.
The world’s famous cartoon experts mentioned their thesis and opinions about this
“similar-plagiarized’ cartoon. They criticized and examined both cartoons…
Marco de Angelis, who drawed the first of those two cartoons (1995),
 shared his opinions with Don Quichotte and mentioned his concerns.

 
And finally, Don Quichotte succeed to reach
the socalled imitator cartoonist of the
“27th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest” winner cartoon.
We have published Igor Nikitin’s e-mail both in English and Turkish…

 

 

 

igornikitin.jpg

 

Hello, dear Karayel,


I give you the word of honour,
that with the woodcutter and knights I have thought up a cartoon.
I not so long ago have started to participate in the international competitions.
More precisely since 2003.
At this time I could buy a computer and have had an opportunity Internet connection.
For 4 years I have had time to participate more than in 40 international competitions and
have received 8 prizes and diplomas.
For me was a shock similarity of cartoons.
But I shall repeat: I have thought up a cartoon.
All life the caricature was my hobby, and now and a trade.
Yours faithfully…

Igor Nikitin/Russia

***

Merhaba Sayýn Karayel

 

Size, mýzrak ve þövalyeleriyle birlikte, karikatürümün esprisinin
tümünü kendi düþündüðüme dair þeref sözü veririm.
Uluslar arasý yarýþmalara katýlmaya baþlayalý çok olmadý.
2003 yýlýndan bu yana yarýþmalara katýlýyorum.
Henüz kendime yeni bilgisayar alýp, internete baðlanma fýrsatý bulabildim.
Dört yýlda 40’dan fazla yarýþmaya katýldým, 8 ödül ve diploma kazandým.
Karikatürlerin benzerliði benim için de bir “þok” oldu. 
Ama, tekrar ediyorum, karikatürümün temasý tamamiyle bana aittir.
Karikatür, benim hayatým boyunca hep hobiydi, hala da öyle…
Ve, bir alis-veris unsuru ayný zamanda..
Ýçten selamlarýmla…

Igor Nikitin/Russia