ANADOLU KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ GENEL KURULU YAPILDI…

haberler-bant2.jpg

anadolu-kurul.jpg

Basýn bülteni;

Konu    : “Anadolu Karikatürcüler Derneði 1. Olaðan Genel Kurulu”

Sn. Yetkili;

02 Eylül 2007 tarihinde Bursa merkezli kurulan Anadolu karikatürcüler Derneði’nin 1. Olaðan genel Kurulu yapýlmýþtýr.

Uzun yýllardýr, Bursa’da karikatür adýna bir çok etkinlikte liderlik eden Bursa karikatürcüler Topluluðunun önderliðinde Þubat 2007’de kurulan Anadolu Karikatürcüler Derneði, kýsa zamanda Bursa ve Türkiye’nin bir çok farklý ilinden üyelik baþvurularý almýþ, her gün artan üye sayýsýyla gelinen noktada geçici yönetim kurulu 1. Olaðan Genel Kurulu yapma kararý almýþtýr. 02 Eylül 2007 tarihinde Bursa Kültür parkta, Karikatürist Ahmet Esmer’in Divan Kurulu baþkanlýðýnda yapýlan genel kurul toplantýsý, Bursa ve çeþitli illerden gelen karikatüristlerin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþ ve toplantý sonunda oy çokluðuyla yeni yönetim kurulu seçilmiþtir. Yeni yönetim kurulu yedek ve asil listeleriyle aþaðýdaki gibi oluþmuþtur.

Yönetim Kurulu Asil liste;

1.      Ahmet Aykanat (Yönetim Kurulu Baþkaný)

2.      Mehmet Kahraman (Yön.Kur.Bþk.Yrd ve Sayman)

3.      Cüneyt Þenyavaþ (Genel Sekreter)

4.      Zeki Bulut (Üye)

5.      Turgut Demir (Üye)

Denetim Kurulu Asil liste;

6.      Tayfur Þapolyo (Üye)

7.      Kemal Akkoç (Üye)

8.      Mümin Bayram (Üye)

Yönetim Kurulu yedek liste;

9.      S.Egemen Rodoplu (Üye)

10.   Yalçýn Eroðlu (Üye)

11.   Sait Oktay (Üye)

12.   Mehmet Oral (Üye)

13.   Derya Duyar (Üye)

Denetim Kurulu yedek liste;

14.   Mete Aðaoðlu (Üye)

15.   Lütfü Çakýn (Üye)

16.   Ebru Keskin (Üye)

 

Dernek tüzüðüne göre 3 yýllýk görevine baþlayan yeni yönetim kurulu baþkaný, ayný zamanda dernek kurucu baþkaný da olan Ahmet Aykanat olmuþtur. Aykanat, toplantý sonunda yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, Türk karikatürünün dünya kamuoyunda söz sahibi olduðunu, yapacaklarý ulusal ve uluslar arasý etkinlikler, sergiler ve yarýþmalarla yeni dönemde Türk karikatürüne en üst düzeyde hizmet edeceklerini söylemiþtir. Eylül ayýnýn 3. Haftasýnda hizmete girecek olan web sitemizde karikatür adýna birçok güncel konuyu ve üyelerimizin karikatürlerinin takip edilebileceðini vurgulayarak, teknolojiye verdikleri önemi belirtmiþtir.

Dernek web sitesi www.anadolukarikaturculerdernegi.org adresinde Eylül ayýnýn sonlarýnda ziyarete açýlacaktýr.

 

Saygýlarýmla;

Cüneyt Þenyavaþ
Genel Sekreter
Anadolu Karikatürcüler Derneði
Tel: (224) 235 65 00