AKSEHIR’DE “NASREDDIN HOCA” KARIKATÜR YARISMASI TOPLANTISI..

news-bant.jpg

aksehir.jpg


AKÞEHÝR NASREDDÝN HOCA TOPLANTISI YAPILDI!
 
Bu yýl 50.’si gerçekleþtirilecek olan Akþehir Nasreddin Hoca þenlikleri için
danýþma kurulu toplantýsý yapýldý.
Uluslararasý yapýlan festivalde mizah ve karikatür etkinlikleri için birçok karar alýndý.
Toplantýnýn ilk günü Akþehir Kültür Merkezinde Ýstanbul Aydýn Üniversitesi
Grafik Tasarým öðrencilerinin “Ýnsan Haklarý ve Þiddet” konulu afiþ sergisi açýlýþý yapýldý.
Açýlýþý eski Sarýyer Belediye baþkaný Ýhsan Yalçýn yaparken,
Garnizon komutaný Albay Osman Arýduru, Belediye Baþkaný Op. Dr. Mustafa Baloðlu,
danýþma kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýldý.
Öðretim Görevlisi Sevgi Yýlmaz sergideki afiþler hakkýnda bilgi verdi.
Toplantýnýn ikinci günü yazar Melda Onuralp, okuyucularýnýn kitaplarýný imzalamasýyla baþladý.
100’e yakýn üyesi buluna Danýþma Kurulunun 8. toplantýsýný gazeteci- yazar Selahattin Duman,
 Akþehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneði Baþkaný Taner Serin, Psikolog Aysýn Çelik yönetti.
Danýþma Kurulu üyeleri karikatürcü Canol Kocagöz, Ergin Gülen Ýstanbul’dan katýlýrken,
Ýzmir’den mizah yazarý Savaþ Ünlü, karikatürcü Mustafa Yýldýz ve
Özhan Mercan da toplantýya katýlanlar arasýndaydý.
Her yýl 5- 10 Temmuzda gerçekleþtirilen festival için karikatür sergileri ve
karikatür yarýþmasý yapma kararý da alýndý. Homur mizah dergisi çizerleri
“Suyun Özelleþtirilmesine Karþý” konulu karikatürlerle katýlacaðý festivale,
Saat Kulesi “Eflatun Nuri” sergisi ile yer alacak.
Onur konuðu Filistin ve Filistin Mizahý olmasý düþünülürken,
devrimci çizer Naci El Ali’nin sergisi de açýlacak.