AKATLAR KÜLTÜR MERKEZI’NDE FERRUH DOGAN’I ANMA ETKINLIGI…

news-bant.jpg

fdogan-anma.jpg


Feruh Doðan’ý Anma Etkinliði!
 
2000 yýlýnda aramýzdan ayrýlan Ferruh Doðan için hazýrlanan ilk anma etkinliði,
13 Nisan Pazartesi akþamý gerçekleþtirilecek.
 
Karikatürleriyle ülkemizin güncesini tutan ustaya saygý Etkinlik:
Ustalara Saygý Toplantýsý – Ferruh Doðan
Tarih: 13 Nisan 2009 Pazartesi
Yer: Melih Cevdet Anday Sahnesi- Akatlar Kültür Merkezi
Saat: 20.00

Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan düzenlenen “Ustalara Saygý” etkinlikleri bu kez,

alabildiðine sade çizgilerle en yoðun anlatýma ulaþan karikatürlerin yaratýcýsý
 Ferruh Doðan için gerçekleþtirilecek.
Ülkemizde politik çizginin en önemli temsilcilerinden biri olan sanatçý için
hazýrlanan gece 13 Nisan’da takip edilebilecek.

Ýlk karikatürünü daha 13 yaþýndayken yayýnlayan ve 2000 yýlýnda aramýzdan ayrýlana kadar
yarým asrý aþkýn süre ülkemizin çizgisel güncesini tutan Ferruh Doðan için hazýrlanan gece,
Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) saat 20.00’de baþlayacak.

Faruk Þüyün’ün hazýrladýðý ve moderatörlüðünü üstlendiði “Ustalara Saygý” gecesi;
Ferruh Doðan’ýn dostlarý ve meslektaþlarýnýn katýlýmýyla,
bir anlamda ülkemizde karikatür sanatýnda bir dönemini de masaya yatýracak.
Etkinlik; Aydýn Boysan, Faruk Geç, Hýfzý Topuz, Kadir Doðruer, Kamil Masaracý,
Leyla Neyzi, Raþit Yakalý, Safa Önal, Semih Poroy, Suat Yalaz, Tan Oral, Turgut Çeviker,
Yiðit Özgür, Yurdagün Göker ve sanatçýnýn kýzý Zeynep Akdilek’in
seyircilerle paylaþacaðý aný ve düþüncelerle zenginleþecek.

Ferruh Doðan’ýn ölümünden bu yana usta için yapýlan ilk etkinlik olma özelliði taþýyan gecede;
seyircileri, kültür merkezinin fuayesine açýlacak Ferruh Doðan çizgileri sergisi karþýlayacak.
“Ustalara Saygý”da, Ferruh Doðan’ýn bir karikatürünün baskýsý da
gecenin anýsýna katýlýmcýlara daðýtýlacak.

Uluslararasý birçok ödülle taçlanan mesleki baþarýsýnýn yaný sýra sanatçý tavrýndan hiç ödün vermeyen
beyefendi kiþiliðiyle de tanýnan karikatüristin albümünden seçmelerin bir dia gösterisi ile
seyircilerle paylaþýlacaðý “Ustalara Saygý”da, Ferruh Doðan’ýn farklý dönemlerde kaydedilen
görüntülerine de yer verilecek.
Gecenin sürprizi ise Ferruh Doðan’ýn Tekin Aral, Oðuz Aral ve Yalçýn Çetin ile birlikte
hazýrladýðý kýsa animasyon filmler olacak.

“Ustalara Saygý”
etkinlikleri;
20 Nisan’da Ataol Behramoðlu, 27 Nisan’da Çiðdem Talu ve Melih Kibar,

4 Mayýs’ta da Selim Ýleri için hazýrlanan gecelerle devam edecek.

Bilgi için:
Faruk Þüyün:
Melih Cevdet Anday Sahnesi / (Akatlar Kültür Merkezi):
0 212 351 93 84
Adres:
Akmerkez’in Etiler’e giden kapýsýnýn karþýsýndaki Zeytinoðlu Caddesi üzerinde…