ADAPAZARI 1. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI…

haberler-bant2

ADAPAZARI 1. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI…

Dünyanýn dört bir yanýndan karikatüristlerin katýlýmýyla 1078 karikatür dereceye girmek için yarýþtýlar. Juri üyeleri Oðuz Gürel, Raþit Yakalý, Eray Özbek, Osman Suroðlu, Yusuf Ertuðrul Erdem ve Hýfzý Kavrayýþ tarafýndan deðerlendirilen karikatürlerde dereceler belirlendi. Buna göre, birinciliði Kürþat Zaman, ikinciliði iki kiþi paylaþarak Mete Aðaoðlu ve Ali Bulca, üçüncülüðü de Polonya’dan Pawel Kucznyski kazandý.
Adapazarý Merkez Belediye Baþkaný Süleyman Diþli, yarýþmanýn amacýný þu sözlerle ifade etti: “Küresel ýsýnmayý uzun zamandýr insanlýk alemi konuþuyor, tartýþýyor. Ama son zamanlarda yapýlan toplantýlar ve çýkan neticelere göre þimdi çok daha ciddi ve bizleri hayati noktada çok daha derinden yaralayabilecek bir tehlike olarak yavaþ yavaþ gün yüzüne çýkmaya baþladý, bizler de, þimdiden bir önlem alýndýðý takdirde bu tehditin azalacaðý düþüncesiyle uluslar arasý bir anlatým olan karikatürle bu tehlikeye yeniden dikkat çekiyoruz''

Ödül daðýlýmý aþaðýdadýr:
Birincilik Ödülü
Kürþat ZAMAN

Ýkincilik Ödülü:
Mete AÐAOÐLU ve Ali BULCA

Üçüncülük Ödülü:
Pawel KUCZNYSKI (Romanya)

Mansiyonlar:
-Rumen DRAGOSTINOV (Bulgaristan)
-Halil ESER
-Orhan ZAFER-Muhammet ÞENGÖZ
-Serdar GÜNBÝLEN
-Vladimir KAZANEVSKY (Ukrayna)

Teþvik Ödülleri:-Umutcan SEMÝZOÐLU
-Fadime CÝN
-Uzay ÝLKÝZ
-Tunahan ÞÝÞEK
-Ahmetcan AYDIN
-Barýþ TEVFÝK

Özel Ödüller:
Semih BALCIOÐLU Özel Ödülü:
Cemalettin GÜZELOÐLU

Padiþah Sarayý Özel Ödülü:
Mehmet Ali EROL
ENKA Özel Ödülü:
Önder ÖNERBAY

Jüri Özel Ödülleri:
-Ýlker YATI
-Carlos Augusto R. NASCÝMENTO
-Young Sik OH
-Mariah MARKEVITCH
-Muhammet ÞENGÜL
-Gökçen YILMAZ
-Beyza ÖZLÜOÐLU

adapazari