8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

8march-bant.jpg

8march-dq.jpg

(grafik:e.karayel)

8 Mart 1857 tarihinde ABD‘nin New York kentinde 40.000 dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ýþçilerin cenaze törenine 100 bini aþkýn kiþi katýldý.

2627 Aðustos 1910 tarihinde Danimarka‘nýn Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda (Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasý yangýnýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna 8 Mart’ýn “Dünya Emekçi Kadýnlar Günü” olarak kutlanmasý önerisini getirdi ve öneri oybirliðiyle kabul edildi.

Ýlk yýllarda belli bir tarih saptanmamýþtý ve deðiþen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanýyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanýþý 1921‘de Moskova‘da gerçekleþtirilen 3. Uluslararasý Kadýnlar Konferansý’nda gerçekleþti. Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþý yýllarý arasýnda bazý ülkelerde kutlanmasý yasaklanan Dünya Kadýnlar Günü, 1960’lý yýllarýn sonunda Amerika Birleþik Devletleri‘nde de kutlanmaya baþlanmasýyla daha güçlü bir þekilde gündeme geldi. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, 16 Aralýk 1977 tarihinde 8 Mart’ýn “Dünya Kadýnlar Günü” olarak kutlanmasýný kabul etti. Sendikalar yýllarca bu önemli günde kadýna yönelik ayrýmcýlýðý daha güçlü olarak dile getirdi.

 ***

The first IWD was observed on 28 February 1909 in the United States following a declaration by the Socialist Party of America. Among other relevant historic events, it commemorates the Triangle Shirtwaist Factory fire (New York, 1911), where over 140 women lost their lives. The idea of having an international women’s day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. By urban legend,women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting against very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union in the same month two years later.