7-17 / 7-77 CARTOON CONTEST PRIZES…

contest-prizes-bant.jpg

777.jpg


KARÝKATÜR VAKFI’NIN DÜZENLEDÝÐÝ
7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASINI ZEYNEP MERCAN
7-77 ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASINI MEHMET ALTUÐ KAZANDI
 
Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 15.Uluslararasi Ankara Karikatür Festivali
7-17 yaþ grubu çocuklar için yapýlmaktadýr.
Yerli ve yabancý karikatür ustalarýnýn katkýlarýyla 14 yýldýr süregelen festivalin amacý
yerli, yabancý karikatürcüleri çocuklarla kaynaþtýrmak, onlarýn çocuklar için çizdikleri karikatürleri ve
çocuklarýn çizdikleri karikatürleri festival sýrasýnda birarada sergilemektir.
Festival kapsamýnda yer alan Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý
yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak,
onlarýn dünyalarýný karikatürlerle zenginleþtirmek amacýyla düzenlendi ve yarýþmaya
67 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 908 karikatür çizip gönderdiler.
Karikatüristler Tan Oral, Willem Rasing (Hollanda), Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental,
Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist) ve
Nezih Danyal’dan oluþan yarýþma jürisi Mehmet Altuð‘un (Samsun)  
karikatürünü 2000$’lýk ‘7-77 Ödülü’ne uygun buldu.
Yine festival kapsamýnda yer alan çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi,
dostluk baðlarýný geliþtirmek ve onlarý barýþçýl bir geleceðe hazýrlamak amacýyla
düzenlenen ’23 NÝSAN 80 YAÞINDA’ konulu Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý’na
ülkemizin çeþitli kentlerinden çocuklar toplam 989 karikatur çizip gönderdiler.
Yarýþma jürisi Zeynep Mercan‘ýn (Ýstanbul) karikatürünü 1.000 TL’lik 7-17 Ödülü’ne uygun buldu.
Karikatürcüler ödüllerini 17 Nisan Cuma günü Saat: 11.00 de
Kumrular caddesi 26/A adresindekiKarikatür Vakfý Gelerisi’nde yapýlacak.
15.Uluslararasi Ankara Karikatür Festivali açýlýþ töreninde alacaklar.