27. NASREDDIN HOCA INTERNATIONAL CARTOON CONTEST PRIZES…

haberler-bant2.jpg

GRAND PRIZE: IGOR NIKITIN-RUSSIA
 
27. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý’nýn sonuçlarý açýklandý…
 

Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen 27 Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý’nýn deðerlendirme toplantýsý 26 Temmuz 2007 tarihinde Ýstanbul Ramada Otel’de yapýldý.

Bu yýl ki yarýþmanýn seçiler kurulunda, Türkiye’den Turhan Selçuk, Tonguç yaþar, Ýsmet Lokman, Gürbüz Doðan Ekþioðlu, Ercan Akyol ve Metin Peker, konuk üyeler olarak Suriye’den Raed Khalil, Bulgaristan’dan Rumen Dragostinov, Almanya’dan Valeriu Curtu, Rusya’dan Valentin Druzhinin, Sýrbistan’dan Jugoslav Vlahoviç ve Hýrvatistan’dan Zelco Ceric yer aldýlar…

 

BÜYÜK JÜRÝ ALTMIÞ ÜÇ ÜLKEDEN BÝN ELLÝ BEÞ SANATÇINI ÝKÝ BÝN ÜÇ YÜZ YÝRMÝ KARÝKATÜRÜNÜ DEÐERLENDÝREREK, BÜYÜK ÖDÜLÜ ( 3000 ABD DOLARI) RUSYA’DAN YARIÞMAYA KATILAN  NÝKÝTÝN  IGOR’A VERMÝÞTÝR. 
BAÞARI ÖDÜLLERÝ (750’ÞER  ABD DOLARI) ÝSE TÜRKÝYE’DEN MUHÝTTÝN KÖROÐLU , AGÝM SOLAJ, AHMET ÖZTÜRK LEVENT VE  ÝTALYA’DAN ALESSANDRO GATTO ARASINDA PAYLAÞTIRILMIÞTIR.

Seçiciler Kurulu deðerlendirmesi sonucu ödül daðýlýmý þöyle olmuþtur.

BÜYÜK ÖDÜL / GRAND PRIZE: NÝKÝTÝN  IGOR -RUSYA / RUSIA
BAÞARI ÖDÜLÜ / HONOUR PRIZE: MUHÝTTÝN  KÖROÐLU-TÜRKÝYE / TURKEY
BAÞARI ÖDÜLÜ / HONOUR PRIZE: AGÝM SOLAJ 
BAÞARI ÖDÜLÜ / HONOUR PRIZE: AHMET  ÖZTÜRK LEVENT-TÜRKÝYE/ TURKEY
BAÞARI ÖDÜLÜ / HONOUR PRIZE: ALESSANDRO GATTO  ÝTALYA / ÝTALY

ÖZEL ÖDÜLLER / SPECIAL PRIZES:

CRISTINEL VECERDEA CRIU-ROMANYA / ROMANIA
NASRETTÝN HOCA ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF NASREDDIN HODJA

MUSA GÜMÜÞ-TÜRKÝYE / TURKEY
KARÝKATÜRCÜLER  DERNEÐÝ ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECÝAL PRIZE OF THE ASSOCIATION OF CARTOONISTS

SAMÝ CANER-TÜRKÝYE / TURKEY
JÜRÝ  ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECÝAL PRIZE OF THE JURY

ANGEL  BOLÝGAN C. -MEKSÝKA / MEXICO
KÜLTÜR BAKANLIÐI  ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECÝAL PRIZE OF MINISTRY OF  CULTURE TURKEY

DONIO DONEV-BULGARÝSTAN / BULGARIA
TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ BAÞBAKANLIK BASIN YAYIN VE  ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL ÖDÜLÜ/ SPECIAL PRIZE OF PRESS,  PUBLICATIONS, INFORMATION GENERAL  ADMINISTRATION
 
ÞEVKET  YALAZ-TÜRKÝYE/ TURKEY
ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR  BELEDÝYESÝ ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF ÝSTANBUL GREATER MUNICIPALITY

KÝM DONG BUM -GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
ÇANKAYA BELEDÝYESÝ ÖZEL ÖDÜLÜ/ SPECIAL PRÝZE OF ÇANKAYA MUNICIPALITY

TAEYONG KANG-GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
CUMHURÝYET GAZETESÝ ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF CUMHURÝYET NEWSPAPER

XVE HONG-ÇÝN/ CHINA
AKÞAM GAZETESÝ ÖZEL ÖDÜLÜ/ SPECIAL PRIZE OF AKÞAM NEWSPAPER

SAEED SADEGHI-ÝRAN / IRAN
TÜRKÝYE GAZETECÝLER CEMÝYETÝ ÖZEL ÖDÜLÜ/ SPECIAL PRIZE OF THE TURKISH ASSOCIATION OF JOURNALIST

VÝCTOR  CRUDU-MOLDOVA/ MOLDOVIA
TRT ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF TURKISH RADIO AND TELEVISION COMPANY

HAMÝD SOUFÝ-ÝRAN / IRAN
TÜRKÝYE BAROLAR  BÝRLÝÐÝ ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF UNION TURKISH ADVOCATES

GORAN DÝVAC-SIRBÝSTAN KARADAÐ / SERBIA-MONTENEGRO
UMUT VAKFI ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF UMUT FOUNDATION

ARISTIDES . E. HERNANDEZ-KÜBA/ CUBA
SHOW TV ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF SHOW TV CHANEL

OMÝDREZA KHORSANOV-ÝRAN / IRAN
TV 8 ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF TV8 CHANEL

LÝ XÝAO YANG-ÇÝN / CHÝNA
TÜRK ÝÞ SENDÝKASI ÖZEL ÖDÜLÜ / SPECIAL PRIZE OF CONFEDERATION OF TURKISH TRADE UNIONS