14. NEHAR TÜBLEK ÖDÜLLERI VERILDI..

news-bant.jpg

14nehartublek.jpg


14. Nehar Tüblek Ödülleri verildi…
 
6 Mart Cuma akþamý, Beþiktaþ Belediyesi’nin Etiler’deki
Akatlar Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleþtirildi…
 
Çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende,
Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal, Baþkan Vekili Kemal Çiloðlu,
Nehar Tüblek’in sevgili eþi Ýhsan Tüblek, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Orhan Erinç,
Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu’nu temsilen dernek sekreteri Aziz Yavuzdoðan,
karikatürcülerden Ýbrahim Ersaraç, Erdoðan Bozok, Orhan Enez,
Orhan Doðu, Raþit Yakalý, Ercan Akyol, Cihan Demirci, Akdað Saydut,  Þevket Yalaz,
Kürþat Zaman, Ahmet Aykanat, Mehmet Kahraman, Burak Ergin, Mustafa Bora,
Maya Bora, Sami Caner, Akýn Özdemir gibi isimlerin yaný sýra gazeteciler ve
Nehar Tüblek dostlarý hazýr bulundu…

http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=7409