1. ULUSLARARASI “CIZGILERDE ANADOLU” KARIKATÜR YARISMASI SONUCLANDI…

news-bant.jpg

arkeoloji1.jpg

BIRINCI: ÖNDER ÖNERBAY ( Aktüel Arkeoloji Dergisi Özel Ödülü)

arkeoloji2.jpg

IKINCILIK: EMRAH ARIKAN (AKMED Özel Ödülü)

arkeoloji3.jpg

ÜCÜNCÜLÜK: IBRAHIM TUNCAY (KBGV Ödülü)

I. ULUSAL ÇÝZGÝLERDE ANADOLU KARÝKATÜR YARIÞMASI / AKTUEL ARKEOLOJÝ DERGÝSÝ

 
Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin Karikatürcüler Derneði ile birlikte düzenlediði “I. ULUSAL ÇÝZGÝLERDE ANADOLU” baþlýklý Karikatür Yarýþmasý 20 05. 2009 tarihinde Kültür Bilinci Geliþtirme Vakfý Merkezi’nde düzenlenen seçici kurul toplantýsýnda sonuçlandý. Radikal Gazetesi’nden Piyale MADRA, Karikatürcüler Derneði’nden Azizyavuz DOÐAN, Veysel DONBAZ, Penguen Dergisi’nden Metin ÜSTÜNDAÐ, Leman Dergisi’nden Güneri ÝÇOÐLU, Karikatürcü Oðuz GÜREL, Grafiker Kemal ÇOÞLU ve Aktüel Arkeoloji Dergisi’nden Murat NAÐIÞ’ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen deðerlendirmede, yarýþmaya gönderilen toplam 210 deðerli eserin arasýndan 8 esere ödül verilmiþtir. Kültürel, Tarihsel Arkeolojik Mirasýn evrensel deðerlerini koruma, sahip çýkma, farkýna varma bilincini en iyi karikatürize eden eserlerin seçildiði yarýþmaya kültürel miras deðerleri ile çalýþan kurumlar ödül vererek de destek saðlamýþlardýr.  Yarýþmaya Balikesir’den katýlan Resim Öðretmeni Önder ÖNERBAY’ýn eseri BÝRÝNCÝ seçilerek Aktüel Arkeoloji Dergisi Özel Ödülüne, Ankara’dan katýlan Emrah ARIKAN’ýn eseri ÝKÝNCÝ seçilerek AKMED Özel Ödülüne ve son olarak da Ýstanbul’dan katýlan Ýbrahim TUNCAY’ýn eseri ÜÇÜNCÜ seçilerek KBGV’nýn özel ödülüne layýk görülmüþtür. Bunlarýn yaný sýra TURSAB, ÇEKÜL, HOMER VE EGE YAYINLARI’nýn desteði ile verilen 4 mansiyon / BAÞARI ÖDÜLÜ ve PENGUEN DERGÝSÝ’nin özel ödülü de bu yarýþmanýn sonunda sahiplerini bulmuþtur.  Yarýþmanýn sonuçlarý Aktüel Arkeoloji Dergisi’ 12. sayýsýnda görseller ile birlikte yayýnlanacaktýr.
Yarýþmada ödül alan eserler sahiplerine Haziran ayý içerisinde Ýstanbul Arkeoloji Müzelerinde düzenlenecek açýlýþta ödülleri verilecek ve sergilenmeye deðer görülen eserler Haziran ayýndan Ekim ayýna kadar Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri, Bodrum, Antalya, Ankara, Ýzmir, Efes olmak üzere birçok þehirde Kültür Merkezi, Müze ve Sergi Salonlarýnda sergilenecektir.
 
AKTUEL ARKEOLOJÝ DERGÝSÝ
www.aktuelarkeoloji.com