1. ULUSAL ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI SONUÇLANDIý

haberler-bant2.jpg

GÝRNE BELEDÝYESÝ ÝLE KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN
“1. ULUSAL ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI SONUÇLANDI”
 
(16 Ekim 2007-Girne) Girne Belediyesi ile Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
tarafýndan “6. Uluslararasý Zeytinlik Festivali” kapsamýnda düzenlenen 1.
Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý sonuçlandý…
 
1. Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý Seçici Kurul Üyeleri Mehmet
Ulubatlý (Karikatür Sanatçýsý), Nidai Güngördü (Girne Belediyesi Müdürü),
Hüseyin Çakmak (Karikatür Sanatçýsý), Kamil Yavuz (Karikatür
Sanatçýsý-Türkiye), Mustafa Tozaký (Karikatür Sanatçýsý), Cumhur Deliceýrmak
(Þair-Yazar), Derman Atik (Tiyatro Sanatçýsý), 15 Ekim 2007 tarihinde
Girne’deki Dome Otel’de toplanarak, Azerbaycan, KKTC ve Türkiye’den
yarýþmaya eser gönderen 44 çizerin toplam 89 adet eserini deðerlendirerek
ödül kazananlarý belirleyerek, 1. Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý
þartnamesi 8. Maddesi(*) gereðince, geçici olarak þu þekilde açýklamýþtýr:
 
Birincilik Ödülü: Kürþat Zaman (Antalya-Türkiye),
Ýkincilik Ödülü: Musa Kayra (Girne-KKTC),
Üçüncülük Ödülü: Muammer Kotbaþ (Ankara-Türkiye)
 
Özel Ödüller: Gökalp Yýldýz (Kocaeli-Türkiye), Mehmet Kahraman
(Bursa-Türkiye), Mira Azizoðlu (Girne-KKTC), Bayram Hajizadeh
(Bakü-Azerbaycan), Cemalettin Güzeloðlu (Ýzmir-Türkiye), Gülnur Yazgýn
(Maðusa-KKTC), Hasan Zaimaðaoðlu (Maðusa-KKTC), Cüneyt Þenyavaþ
(Bursa-Türkiye), Celal Deniz (Güzelyurt-KKTC)…
 
Önümüzdeki haftalarda, Girne’de düzenlenecek ödül töreninde yarýþmada ödül
kazanan çizerlere ödülleri verilecektir…
 
 
(*) 1. Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý þartnamesi 8. Madde: “Ödüllerin açýklanmasýndan sonraki 1 hafta içerisinde (23 Ekim 2007 tarihine dek), ödül kazanan herhangi bir karikatürün çalýntý veya benzer olduðu veya daha önce baþka bir yerde ödül aldýðý tesbit edilirse, verilen ödül iptal edilir ve geri alýnýr…”

girne-zeytin.jpg