1. BURSA KARIKATÜR BÝENAL’I SONUÇLANDI…

haberler-bant2.jpg

“Mavi Altýn: Su “temalý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Sonuçlandý…

Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Türkiye’de ilk defa Bursa’da gerçekleþtirilen 1. Uluslararasý Karikatür Bienali kapsamýnda düzenlenen “Sudan sebepler, susuz gerçekler” baþlýklý karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada, Karikatür Bienali’nin açýlýþýna da katýlan Ýtalyan sanatçý Agim Sulaj’ýn çizdiði eser birinci seçildi.


Son günlerde önemini daha da hissettiðimiz “suyu” konu olan “Sudan sebepler, susuz gerçekler” adlý yarýþmaya 45 ülkeden katýlan 1000 eser, dünyaca ünlü karikatüristlerden oluþan jüri tarafýndan deðerlendirildi. Fransa’dan Gerard Vandenbroucke, Belçika’dan Bob Vincke, Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky, Rusya’dan Mikhail Zlatkovsky, Ýstanbul’dan Salih Memecan, Ýzmir’den Eray Özbek, Bursa’dan Ahmet Aykanat, Mehmet Kahraman, Cüneyt Þenyavaþ, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Sabri Yalýn ve BURFAÞ Proje Koordinatörü Ýlknur Çatakþen’den oluþan jüri, Çelikpalas Otel’deki toplantýda dereceye giren eserleri 3 turda yapýlan deðerlendirmeler ile belirledi.


Deðerlendirmeler sonunda yarýþmaya Ýtalya’dan katýlan Agim Sulaj’ýn eseri birinci seçilirken, Polonya’dan Pawel Kuczynski ikinci, Ýranlý sanatçý Kambiz Derambakhsh’ýn eseri üçüncü oldu.

bursa-biennal.jpg

DAHA AYRINTILI BÝLGÝ ÝÇÝN:

http://www.karikaturbienali.org/tr/index.php?page=nread&nid=11